برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

Our Staff


 
 | Post date: 2020/09/16 | 
 
 
Administration
 
ManagerAbdolah Minoei Deputy for Education
Nima Narimani M.D
C.E.O.
Seyed Morteza Bagheri M.D
 
 
 
 
Template settings