میز خدمت الکترونیک

 

 

CSR

مسئول بخش: زهرا نصرآبادی
داخلی بخش: ۴۲۶


این بخش مرکز استریلیزاسیون بیمارستان است که پشتیبانی اتاق عمل بیمارستان شهید هاشمی نژاد و بخش های بستری، اورژانس و دیالیز را دارد. ضمنا پشتیبانی اتاق عمل بیمارستان محب مهر و آنژیوگرافی نیز بر عهده این بخش می باشد.
بخش CSR دارای ۳ بخش مجزا شامل VASHING, PACKING, STERILE می باشد که ورود به هر قسمت مستلزم پوشش مناسب آن قسمت می باشد و ورود افراد متفرقه به این فضاها ممنوع می باشد.
در قسمت واشینگ دو عدد دستگاه ست شور جهت شستشو و ضدعفونی ابزار جراحی و ابزار بخش ها موجود است. نقل وانتقال وسایل آلوده و غیرآلوده به صورت مجزا و طبق اصول اعتباربخشی و استاندارد انجام می پذیرد.


در قسمت PACKING بسته بندی وسایل و ابزار توسط پرسنل انجام شده و مرحله ی استریلیزاسیون را چهار عدد دستگاه اتوکلاو که با سیستم بخار مرکزی کار می کنند انجام می دهند.
قسمت بعدی ناحیه Sterile می باشد که پگ و ست های استریل شده در قفسه های مخصوص چیدمان می شود. مصرفی اتاق عمل به وسیله ی آسانسور مخصوص و مصرفی بخشها از طریق دریچه ی مخصوصی تحویل بخش مربوطه می شود.
کار در این بخش مستلزم مهارت های تخصصی و داشتن دانش کافی می باشد تا بهترین خدمت رسانی به مجموعه انجام گیرد.

Template settings