میز خدمت الکترونیک

تغذیه

 

مسئول واحد: هاله خلت

کارشناس واحد : مهسا باغبانی

واحد تغذیه بیمارستان شهید هاشمی نژاد در طبقه دوم این مکان واقع شده است. در این مکان یک نفر کارشناس مسئول تغذیه با تحصیلات لیسانس تغذیه، مشاوره تغذیه بیماران بستری و سرپایی، نظارت بر کار میهمانداران تغذیه و نظارت بر آشپزخانه انجام میدهد
 
 
وظایف واحد تغذیه
 
 1. -     نظارت بر انتخاب، تهیه، سفارش و تحویل مواد غذایی باتوجه به مشخصات مورد نظر که توسط پیمانکار انجام می شود
 2. -     کنترل و نظارت بر رعایت اصول کلی بهداشت و مقررات بیمارستانها در سرویس تغذیه
 3. -     نظارت بر کیفیت نگهداری مواد غذایی
 4. -     برنامه ریزی های غذایی به طور هفتگی ، ماهیانه یا فصلی براساس کیفیت عرضه موادغذایی و جنبه اقتصادی آنها و رعایت موارد قرارداد
 5. -     طراحی لیست غذایی و انتخاب محصولات غذایی بر اساس نیاز درمانی بیماران
 6. -     سرپرستی و راهنمایی در تهیه غذاهای روزانه و غذاهای غیر متداول در موارد ضروری
 7. -      نظارت بر تعیین فرمولهای خوراکی قابل تحمل بیماران با رعایت مواد مغذی لازم و با توجه به وضع عمومی بیماران
 8. -      ارائه راههای گوناگون پخت غذاها به افراد تحت سرپرستی برای حفظ خواص خوراکی ها  در صورت لزوم
 9. -      نظارت بر توزیع غذا به بیماران
 10. -  نظارت بر کار و وضع بهداشتی کارکنان تحت سرپرستی
 11. -  نظارت بر عملکرد پیمانکار تغذیه
 12. -  راه اندازی کلینیک تغذیه و نظارت بر نحوه مشاوره تغذیه بیماران بستری و سرپائی 
 13. -   تکمیل آمار عملکرد مشاوره های تغذیه ( سرپائی و بستری )
 14. -   محاسبه ماهیانه سند غذا
 15. -   ورود اطلاعات غذای بیماران و پرسنل به کامپیوتر
 16. -  برنامه ریزی و اجرای مراسم و میهمانی های بیمارستان
 17. -  تدوین بودجه
 18. - تشکیل جلسات منظم داخلی و بحث و تبادل نظر با ذینفعان خدمات غذایی بیمارستان در خصوص چالش های موجود و استفاده از مهارت های حل مشکل
 19. - تعامل و هماهنگی با کارشناس بهداشت محیط در نظارت بر استقرار مراحل مرتبط HACCP در خدمات غذایی بیمارستان
 20. - مدیریت و نظارت در امور مربوط برون سپاری و قرار دادهای خدمات واحد تغذیه
 21. - تعامل نزدیک با کارشناسان تغذیه معاونت درمان دانشگاه مربوط جهت برنامه ریزی های مرتبط
 22. -  برآورد و اعلام نیروی انسانی مورد نیاز منطبق با آیین نامه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها به مقام مافوق
 23. -  تهیه چک لیست امتیاز دهی شرکت های خصوصی پیمانکاری تهیه و طبخ غذا با همکاری کارشناس بهداشت محیط
 24. - ارزیابی کیفی نحوه ارائه خدمات غذایی و تنظیم گزارش کار در مورد نحوه ارائه خدمات غذایی، پیشرفت ها و مشکلات به مقام مافوق
 25. - ارائه گزارش عمکلرد 6 ماهه به واحد تعذیه معاونت درمان دانشگاه ذیربط، پیگیری مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع آنها

 پمفلت های آموزشی:

Template settings