میز خدمت الکترونیک

مدیریت منابع انسانی و امور اداری

 
 

مدیر واحد: مهتاج‌ هاشمی 

 

معرفی واحد

واحدهای حراست ،خدمات، کارپردازی، تلفنخانه، لاندری، امور رفاهی و فرهنگی، پذیرش، کارگزینی و دبیرخانه تحت سرپرستی مدیر امور اداری می باشند. نظارت بر حسن انجام وظایف و پیگیری درخواست‌های اداری برای انجام امور از طریق این واحد انجام می شود.

علاوه بر بخش‌های فوق، نظارت مستمر بر سایر بخش‌های بیمارستان اعم از پارکینیگ، کلینیک و پشتیبانی از اهم وظایف مدیر امور اداری بوده و لازم است که نسبت به شناسایی نقاط قابل بهبود و اصلاح آن در اسرع وقت اقدام نماید.

 

انجام خدمات اداری پرسنل، اعم از صدور گواهی کسر از حقوق،‌ گواهی اشتغال و صدور معرفی نامه‌های لازم برای سازمانها و ارگان‌های مختلف از طریق این واحد با همکاری واحد کارگزینی انجام می پذیرد.

شرح وظایف و مسئولیتها

دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه

2- راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی و تقسیم کار بین آنان

3- نظارت بر انجام کارهای کارگزینی ، حقوق و دستمزد

4- نظارت و سرپرستی کارهای دفتری و ارسال مراسلات (دبیرخانه)

5- نظارت در تهیه و خرید و تحویل ملزومات و تقسیم آن بین ادارات و واحدهای مربوطه

6- بررسی و کنترل نامه های تهیه شده و امضاء آن

7- نظارت و سرپرستی امور انتظامات

8- نظارت و سرپرستی امور نقلیه

9- نظارت و سرپرستی امور خدمات

10- جمع آوری اطلاعات لازم جهت تهیه نظام نوین

11- جمع آوری گزارشات مسئولین واحدها درخصوص کارهای محول شده جهت تهیه نظام نوین این افراد

12- تهیه گزارشات لازم برای مقام مافوق

13- تهیه و تنظیم قراردادهای مربوطه

14- راند ادواری کلیه بخشهای بیمارستان ( بستری ، کلینیکی ، پاراکلینیکی و پشتیبانی )

15- شرکت در کمیته ها ، جلسات و نشستهای مربوطه

16- نظارت بر فروش ضایعات

17- نظارت بر ورود و خروج اموال بیمارستان

18- برنامه ریزی و نظارت در خصوص برآورد و جذب و نگهداری نیروی انسانی

19- برنامه ریزی و نظارت بر رویکرد تشویق و تنبیه کارکنان در کلیه بخش ها و واحد ها

20- برگزاری جلسات مربوط به نقل و انتقال کارکنان درون سازمانی و برون سازمانی

21- برنامه ریزی در خصوص راندهای ماهانه کلیه بخش ها و واحد ها

22-نظارت بر مرخصی های سالانه کارکنان

23-برنامه ریزی در خصوص بیمه تکمیلی کارکنان

24- برنامه ریزی در خصوص بیمه های مسئولیت حرفه ای مسئولین فنی بیمارستان و پرستاران، بیمه آتشسوزی

25- شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی

26-شرکت درسمینارهای آموزشی-تفریحی بیمارستان

27-همکاری با واحد HSE در شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک واحد منابع انسانی

28-برگزاری کمیته رضایتمندی کارکنان (ESM) به صورت ماهانه و ارائه گزارش و آمارهای مورد نیاز به مدیران ارشد

29- وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی

30- انجام سایر امور مرتبط بنا به دستور مقام مافوق

31-رعایت اصول طرح تکریم ارباب رجوع

32-مشارکت فعال در ارائه پیشنهادات سازنده، به نحوی که باعث افزایش درآمد، کاهش اتلاف ها، افزایش کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران، کارکنان و پزشکان شود.

33-تلاش مستمر برای حفظ و رعایت ایمنی خود و مراجعین مرکز

34-تلاش مستمر برای کسب بالاترین نتایج در نظر سنجی ذی نفعان

35-الزام عملی به بیانیه های سازمان

36-چشم انداز:پیشتاز کیفیت درمان و آموزش کشور

37-رسالت: ارائه خدمات آموزشی، درمانی، و مراقبتی فوق تخصصی کلیه و مجاری ادرار در راستای تحقق ارتقای سلامت جامعه

38-ارزش ها: بیماری محوری-کرامت کارکنان-همدلی و مشارکت جویی-تعالی جویی و تفکر ناب-مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست-دانش محوری

39-مشارکت فعال در گزارش خطاهای اتفاق افتاده

40-مشارکت در اجرای برنامه های عملیاتی به نحوی که بهترین نتایج برای سازمان بدست بیاید.

41-مشارکت فعال در برنامه مدیریت بحران و بلایا

42-تلاش مستمر برای برقراری ارتباط موثر با مدیران، کارکنان، پزشکان، مراجعین به نحوی که بهترین نتایج بدست آید.

43-انتقال دانش و تجربیات به کارکنان مرتبط با حوزه کاری

44-مشارکت فعال در ارائه پیشنهادات سازنده، به نحوی که باعث افزایش درآمد، کاهش اتلاف ها، افزایش کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران، کارکنان و پزشکان شود.

45-تلاش مستمر برای حفظ و رعایت ایمنی خود و مراجعین مرکز

46-تلاش مستمر برای کسب بالاترین نتایج در نظر سنجی ذی نفعان

47-الزام عملی به بیانیه های سازمان

48-چشم انداز:پیشتاز کیفیت درمان و آموزش کشور

49-رسالت: ارائه خدمات آموزشی، درمانی، و مراقبتی فوق تخصصی کلیه و مجاری ادرار در راستای تحقق ارتقای سلامت جامعه

50-ارزش ها: بیماری محوری-کرامت کارکنان-همدلی و مشارکت جویی-تعالی جویی و تفکر ناب-مسئولیت پذیری اجتماعی و محیط زیست-دانش محوری

51-مشارکت فعال در گزارش خطاهای اتفاق افتاده

52-مشارکت در اجرای برنامه های عملیاتی به نحوی که بهترین نتایج برای سازمان بدست بیاید.

53-مشارکت فعال در برنامه مدیریت بحران و بلایا

54-تلاش مستمر برای برقراری ارتباط موثر با مدیران، کارکنان، پزشکان، مراجعین به نحوی که بهترین نتایج بدست آید.

55-انتقال دانش و تجربیات به کارکنان مرتبط با حوزه کاری

Template settings