میز خدمت الکترونیک
شماره تماس

۰۲۱-۸۱۱۶۵۵۰

محل استقرار

طبقه همکف

نوع خدمات

استرس اسکن‌های قلب، اسکن‌های ایزوتوپ

ساعت کار

۷:۳۰-۱۷:۳۰

بجز جمعه و تعطیلات رسمی

رئیس بخش

دکتر سپیده حکمت

Template settings