میز خدمت الکترونیک

واحد مالی-حسابداری

مدیر مالی: مهندس کریمی

 

شرح وظایف و مسئولیتها

 1. گردآوری، نگهداری ومطالعه و اجرای دقیق قوانین بخشنامه ها و دستورالعمل های مالی
 2. راهنمایی وکنترل کارکنان تحت سرپرستی  وتقسیم کار بین آنان
 3. مراقبت در وصول درآمد ها برابر مقررات قانونی و دستورالعمل های مربوطه و انتقال درآمدهای وصولی قابل انتقال به حسابهای مربوطه در خزانه  
 4. بررسی و کنترل اسناد و مکاتبات و امضا آنها
 5. بررسی و کنترل صورتحساب و تراز عملیات و امضا آنها.
 1. نظارت و مراقبت در نگهداری اسناد و مدارک مالی مربوطه
 2. نظارت بر نگهداری حساب اموال و ورود و خروج اموال براساس قوانین و آئین نامه های مربوطه
 3. نظارت در تسویه حساب بدهکاران(تنخواه گردان، پیش پرداخت ها و...) و واریز به موقع کسورات قانونی به حساب های مربوطه.
 4. تحویل اسناد هزینه هاو تراز ماهیانه حسابها و گزارش های مالی به ذیحسابی دانشگاه و رفع نقص از اسناد و صورتحساب های واخواهی شده.
 5. تنظیم بودجه عملیاتی به تفکیک بخشها براساس اطلاعات موجود و برآورد مبالغ آن
 6. آگاه سازی مسئولین واحدها در مورد میزان پیشبرد اهداف مالی و گزارش علل فاصله از اهداف
 7. نظارت بر تهیه پیش نویس دستورات محاسباتی
 8. نظارت بر اقدام در مورد پرونده های مشکل  مالی و حسابداری

 

 

Template settings