میز خدمت الکترونیک

 

 

مسئول واحد:         دکتر فرزانه سلیمانی

تلفن تماس:                8116354

 

معرفی

منابع انسانی یکی از پویا ترین و گسترده ترین منابع سازمان است. و برای بهره گیری از حداکثر توان بالقوه آنها هم برای خودشان و هم برای سازمان باید مورد حمایت و توسعه قرار بگیرند. هدف از آموزش افزایش مهارت های کارکنان در جهت انجام وظایف شغلی و بهبود عملکرد در کار است. در این مرکز رویکرد ما به آموزش خصوصاً در وجه رشد و یادگیری که در برگیرنده شاخص توان افزایی و توسعه فرهنگ سازمانی است، که در راستای اهداف استراتژیک سازمان و اهداف دانشگاه علوم پزشکی ایران، می باشد.

مهمترین اهداف و وظایف واحد آموزش و توانمند سازی کارکنان :

  • ارتقا سطح کیفی سرمایه انسانی مرکز از طریق افزایش سطح دانش و مهارت های شغلی و عمومی.
  • توانمند سازی مدیران ارشد و میانی جهت ایفای موثر وظایف مدیریتی.
  • آماده سازی کارکنان جهت انتصاب به سطوح شغلی بالاتر و یا پذیرش نقش های جدید.
  • تعیین نیازهای آموزشی فراگیران پزشکی و غیر پزشکی (به جزء واحد پرستاری که سوپروایزر آموزشی مسئولیت آن را به عهده دارد.)
  • تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی درون سازمانی با مشارکت  مسئولین واحدها.
  • ارزیابی اثربخشی آموزشهای انجام شده از طریق بررسی نتایج شاخص های مرتبط (رضایتمندی کارکنان، رضایت مندی بیماران، درصد ارائه خدمات کیفی و. ..).
  • انجام هماهنگی های لازم در راستای شرکت فعال در سمینارها، کنگره های مرتبط با فرایندها و استراتژی های بیمارستان
Template settings