میز خدمت الکترونیک

 

 

 

 

معاون آموزش:  دکتر نریمانی کالی

شماره تماس: 8116300

 

شرح وظایف و مسئولیت ها

 1. هدایت فعالیتهای آموزشی فلوهای ارولوژی ( اندیورولوژی و پیوند) طبق برنامه و طرح درس تهیه شده توسط سرپرست تخصصی هر فلوشیپ
 2. نظارت نهایی بر انجام وظیفه فلوهای نفرولوژی طبق برنامه تدوین شده توسط مدیر گروه نفرولوژی با واسطه مسئول آموزش نفرولوژی
 3. نظارت بر فرآیندهای آموزشی دستیاران مقیم (ارولوژی) با واسطه مسئول آموزش ارولوژی طبق برنامه های مدون آموزشی گروه ارولوژی
 4. نظارت بر فرآیندهای آموزشی دستیاران چرخشی (داخلی، پاتولوژی،رادیولوژی،جراحی،زنان ) با واسطه مسئولین آموزش بخشهای مربوطه طبق برنامه آموزشی تدوین شده توسط مدیران گروهها
 5. برگزاری آزمون پذیرش فلوشیپ ارولوژی
 6. برگزاری آزمونهای OSCE طبق برنامه زمانی ومحتوای تهیه شده توسط مدیران گروه ارولوژی/نفرولوژی
 7. هدایت برنامه ریزی ونظارت بر کلاسهای تئوری فلوها ، دستیاران و انترنهای ارولوژی ، نفرولوژی، رادیولوژی و پاتولوژی درون مرکز
 8. هدایت فرایند آموزش سرپایی (درمانگاهی) با واسطه مسئول آموزش  ارولوژی و نفرولوژی
 9. هدایت فرایند آموزش سرپایی (اورژانسی) ارولوژی باواسطه رئیس بخش اورژانس
 10. هدایت فرایند آموزش علمی جراحی در اتاق عمل   
 11. نظارت نهایی بر ارزیابی وتعیین نمرات فراگیران کلیه مقاطع و رشته ها
 12. تأیید و ارسال نمرات ارزشیابی فراگیران به دانشکده های مربوطه
 13. تأیید وابلاغ معرفی نامه فراگیران جدید
 14. تأیید مرخصی های هیأت علمی
 15. نظارت بر ثبت حضور و غیاب هیأت علمی در اداره آموزش
 16. نظارت بر فعالیتهای اداری پرسنل اداره آموزش
 17. هدایت کنفرانسهای آموزشی ، CPC،Tumor boardو ژورنال کلابهای مرکز
Template settings