برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

 

دکتر محسن عباسی

مسئول فنی بیمارستان

دکتر مریم ابوالحسنی

مسئول فنی آزمایشگاه و پاتولوژی

دکتر راحله هدایتی

مسئول فنی پزشکی هسته ای

دکتر مرتضی باقری

مسئول فنی تصویر برداری

 

اهم وظایف مسئول فنی بیمارستان:

 • حضور مستمر و فعال در مرکز در ساعتها و نوبت های کاری درج شده در پروانه مسئول فنی و قبول مسئولیت های مربوطه
 • نظارت بر کلیه امور فنی خدمات پزشکی و پیراپزشکی بیمارستان و پاسخگوئی در ارتباط با اقدامات انجام شده مبتنی بر قوانین، مقررات و دستورالعمل های وزارت
 • سرپرستی کلیه بخشهای بستری، درمانگاه و فوریت های پزشکی(اورژانس)
 • ایجاد هماهنگی بین واحدها و بخش های مختلف بیمارستانی و تشکیل جلسات مربوطه بر اساس دستورالعمل های وزارت
 • نظارت بر انتخاب، به کاری گیری و فعالیت نیروهای انسانی واجد شرایط و صلاحیت بر اساس ضوابط مورد قبول وزارت برای قسمت های مختلف بیمارستان و نظارت بر فعالیت های آنان بر اساس مقررات موجود
 • کنترل و نظارت بر ارائه خدمات لازم به بیماران در تمام ساعات شبانه روز و ایام تعطیل با رعایت مقررات مطرح در این آیین نامه
 •  کنترل و نظارت بر پذیرش موارد فوریت های پزشکی بدون پیش شرط و انجام خدمات درمانی لازم در مورد بیماران اورژانس و در صورت لزوم هماهنگی جهت اعزام بیمار به مراکز تخصصی واجد شرایط
 • نظارت بر کیفیت قابلیت استفاده تجهیزات و ملزومات پزشکی در بیمارستان
 • کنترل و مراقبت وضعیت بهداشتی،درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی بیمارستان
 • ارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی و فوریتهای پزشکی بیمارستان
 • جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز یا بدون اندیکاسیون های علمی
 • رسیدگی به شکایات بیماران در امور فنی و پاسخگویی به آنان و سایر مراجع ذیربط
 • نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار مربوط به ارائه خدمات، نحوه فعالیت بیمارستان و تهیه گزارش در صورت درخواست مراجع ذیربط بر اساس قوانین- مقررات و دستورالعمل ها
Template settings