میز خدمت الکترونیک

مدیریت اطلاعات سلامت

 
 
موقعیت مکانی : طبقه همکف بیمارستان

مسئول واحد: صدیقه مهرابی شریف آباد 

تلفن تماس : ۸۱۱۶۵۶۳-۸۱۱۶۵۶۲

ساعت ارائه خدمت به مراجعین : هرروز بجز ایام تعطیل وپنجشبه ها ۱۳-۸  ، پنجشنبه ها ۱۲-۸

این واحد ازلحاظ چارت سازمانی تحت نظرمدیرین مرکز انجام وظیفه می نماید.

رسالت اصلی واحد: مدیریت ونگهداری اطلاعات مراقبتی بیماران می باشد.

شرح وظایف و مسئولیتها

 1. -     دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 2. -     تقسیم کار و نظارت بر کار متصدیان
 3. - نظارت بر نگهداری سیستماتیک پرونده های پزشکی بنحو قابل دسترس برای بیماران و سایر استفاده کنندگان مجاز
 4. - کنترل و نظارت بر محدودیت زمانی در تکمیل پرونده ها
 5. - آماده سازی پرونده های بیماران بستری جهت اسکن
 6. - کنترل و تحویل گرفتن پرونده های بیماران بستری در زمان مقرر براساس مستند سازی
 7. - کوشش در حفظ اسرار بیمار و جلوگیری از افشای آن مگر با اجازه مقامات صلاحیتدار
 8. - واگذاری اطلاعات به بیماران و سازمانها براساس دستورالعملهای موجود
 9. - شرکت در جلسات و کمیته های بیمارستانی
 10. - شرکت درسمینارهای آموزشی-تفریحی بیمارستان
 11. - برگزاری کمیته مدارک پزشکی به صورت ماهیانه و پیگیری مصوبات صورتجلسات
 12. - ارائه گزارشهای لازم به سرپرست مربوطه
 13. - وقت شناسی و نظم و انضباط کاری و رعایت شئونات اخلاقی
 14. - انجام سایر امور مربوطه بنا به دستور مقام مافوق
 15. - رعایت اصل تکریم ارباب رجوع
 16. - مشارکت فعال در ارائه پیشنهادات سازنده، به نحوی که باعث افزایش درآمد، کاهش اتلاف ها، افزایش کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیماران، کارکنان و پزشکان شود.
 17. - تلاش مستمر برای حفظ و رعایت ایمنی خود و مراجعین مرکز
 18. - تلاش مستمر برای کسب بالاترین نتایج در نظر سنجی ذی نفعان
 19. - الزام عملی به بیانیه های سازمان

 

مراجعین محترم :

 • تحویل مدارک پزشکی به بیماران وبستگان درجه یک ( پدرومادر، فرزند ) فقط باارائه کارت شناسائی معتبر امکان پذیر می باشدواین واحد ازفکس هرگونه مدارک پزشکی معذورمی باشد.
 • جهت دریافت مدارک پزشکی به منظور ارائه به بیمه های تکمیلی بادرست داشتن اصل وریز صورتحساب ۱۰روزپس ازترخیص بیماربه واحد مراجعه نمائید.
 • جهت دریافت مدارک پزشکی به منظور ارائه به مراجع رسمی وقانونی بادردست داشتن اصل نامه به واحد مراجعه نمائید.
 • جهت دریافت مدارک پزشکی جهت ادامه درمان بادرست داشتن کارت شناسائی معتبر خود بیمار به واحد مراجعه نمائید.
Template settings