برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

رسالت (Mission) بیمارستان هاشمی نژاد

ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و مراقبتی فوق تخصصی کلیه ومجاری ادرار در راستای تحقق ارتقای سلامت جامعه

چشم انداز (Vision) بیمارستان شهید هاشمی نژاد

پیشتاز کیفیت درمان و آموزش در کشور

 

ارزش ها (Values) بیمارستان شهید هاشمی نژاد

  •  بیمار محوری
  •     کرامت کارکنان
  •     دانش محوری
  •     همدلی ومشارکت جویی
  •     تعالی جویی  و تفکر ناب
  •     مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی 

 

Template settings