میز خدمت الکترونیک

رختشویخانه و خیاط خانه

 

مسئول واحد : پروین بادبره

تلفن تماس : ۸۱۱۶۴۲۴

 

اهم وظایف واحد

هر دو واحد رخشویخانه و خیاط خانه ، زیر مجموعه مدیریت می باشند. در این واحد کلیه ی موارد پارچه ای که در هر دو بیمارستان شهید هاشمی نژاد و محب مورد استفاده قرار می گیرند ، شسته شده و ضدعفونی می شوند.در واحد خیاط خانه نیز تمامی موارد پارچه ای اتاق عمل و ملحفه و روبالشی مورد نیاز بخشهای بستری دوخته شده و در صورت نیاز تعمیر می گردند.

ساعت کار : این واحد بصورت شبانه روزی و واحد خیاط خانه در نوبت کاری صبح  فعالیت می کنند.

 
 
Template settings