میز خدمت الکترونیک

راهنمای طبقات


 

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | 
 
 
 

طبقه سوم:

 • واحد مالی و حسابداری

طبقه دوم:

 • حوزه ریاست
 • واحدهای اداری و مالی
 • بخش شفا
 • بخش دکتر رسولی
 • دفتر پرستاری
 • واحدتغذیه
 • ICU
 • پاوین آقایان

طبقه اول:

 • بخش سهیل
 • بخش پیوند
 • بخش امید
 • بخش سینا
 • اتاق عمل

طبقه همکف:

 • مددکاری
 • صدای‌شما
 • پذیرش
 • اطلاعات
 • صندوق
 • بانک
 • داروخانه
 • تلفن‌خانه
 • درآمد
 • ترخیص
 • اتاق بیمه
 • سنگ شکن
 • پزشکی هسته ای
 • سونوگرافی
 • آزمایشگاه
 • اورژانس
 • مدارک پزشکی
 • آزمایشگاه اورژانس

طبقه زیر زمین:

 • رادیولوژی و سی تی اسکن
 • تاسیسات
 • لاندری
 • CSR
 • انباردارویی
 • تریا
 • بخش سروش
 • واحدکپی

ساختمان درمانگاه (ضلع شرقی بیمارستان):

 • درمانگاه

ساختمان آزمایشگاه (ضلع شرقی بیمارستان):

 • آزمایشگاه
 • پاتولوژی
 • یورودینامیک
Template settings