برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

 

دفتر توسعه آموزش بالینی

 

رئیس دفتر توسعه آموزش پزشکی: دکتر بهاره مرغوب

وظایف و مسئولیتها

 

ﻣﺎده .1 وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻠﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 1. ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻌﺪاد و ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه 
 2. -ﺗﻌﺮﯾﻒ و راهاﻧﺪازی واﺣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ (ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ، ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش و ﺳﺎﯾﺮ)
 3. ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﮐﺰ، ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺼﻮب و اراﺋﻪ آن ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ
 4. ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ، ﻫﻤﮑﺎری و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی داﻧﺸﮕﺎه، ﮔﺮوه آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪاوم و آﻣﻮزش ﺣﺮﻓﻪای-ﻣﻬﺎرﺗﯽ داﻧﺸﮕﺎه، دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺻﻮرت وﺟﻮد
 5. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﺣﻖ رای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀﻮ داﺋﻢ
 6.   ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای داﻧﺸﮕﺎه (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ)
 7. ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﮐﺰ در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮرای ﭘﮋوﻫﺸﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ-ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﻧﺸﮕﺎه (ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ)
 8.   ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺟﺬب ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﻤﯿﺰی (ﺗﺮﻓﯿﻊ و ارﺗﻘﺎ) داﻧﺸﮕﺎه در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ
 9.   ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮای ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ
 10.  اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت دورهای
 11.  ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ رﺷﺘﻪﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ1ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز داﻧﺸﮕﺎه و اراﺋﻪ آن ﺑﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 12.  ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺎوره در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪای آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺤﻮﻟﻪ از وزارت ﻣﺘﺒﻮع2و اﺟﺮای آﻧﻬﺎ در ﺻﻮرت ارﺟﺎع از ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 13.  اﺟﺮای اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه و ﻋﺪم ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺼﻮب

 

ﻣﺎده .2 وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ:

 1. آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﯾﺎدﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی آﻣﻮزﺷﯽ در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ
 2. اﻋﻢ از ﺑﺴﺘﻪﻫﺎی ﻃﺮح ﺗﺤﻮل آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻋﺪاﻟﺖ، ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺑﻬﺮه وری در آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ...
 3.            ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاریدر ﺣﻮزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ، روشﻫﺎی ﯾﺎددﻫﯽ- ﯾﺎدﮔﯿﺮی و آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ

-2  ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی در ﺣﺎل اﺟﺮا (ﭘﺎﯾﻪ و ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ) و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه

 1.  ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی آن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻼسﻫﺎی ﻧﻈﺮی، ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزی (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎه)
 2.  ﭘﺎﯾﺶ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی درﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد
 3.      ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﻮزشﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آﻣﻮزش
 4. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ، اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی درﺳﯽ
 5. ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و راهاﻧﺪازی رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﯿﻦ رﺷﺘﻪای
 6.  ﻫﻤﮑﺎری در ﺗﺪوﯾﻦ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻓﻌﺎل در ﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آﻣﻮزش

ﻣﺎده .3 وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی:

 1. -1  ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ7ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻏﯿﺮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 2. -2  ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﺎزﺳﻨﺠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و اﺟﺮای دوره ﺑﺮای ردهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻏﯿﺮﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 3. -3     ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی، ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای دورهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﺪﯾﺮان ﺣﻮزه آﻣﻮزش

 

ﺷﺮح وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و دﻓﺎﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﮐﺸﻮر، 1401

 1. ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزشﻫﺎی ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ دورهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻏﯿﺮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 2.       ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻫﻤﮑﺎری در اﺟﺮای دورهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و دﺳﺘﯿﺎران ﺗﺎزه وارد
 3.      اراﺋﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 4.      ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﺮای اراﺋﻪ آﻣﻮزش در دورهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی
 5.    اﻧﺘﺸﺎر رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ8
 6.  

ﻣﺎده .4 وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﺳﻨﺠﺶ و ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ:

 1.   ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ9 درﮐﻠﯿﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ10
 2.   اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ
 3.   اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ اﺑﺰارﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮرﺗﻔﻮﻟﯿﻮ و ﻻگ ﺑﻮک
 4.   ﻧﻈﺎرت و اراﺋﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ (ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ) و ارﺗﻘﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎرﮐﺮد درﺳﺖ ﻧﻈﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ
 5.  

ﻣﺎده .5 وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد:

 1. ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 2.   ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد
 3.    ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد در ﺗﺮﻓﯿﻊ و ارﺗﻘﺎی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ
 4.    ﻣﺸﺎوره و ﻫﻤﮑﺎری در اﺟﺮای ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ اﺳﺘﺎد
 5.  

ﻣﺎده .6 وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ:

 1.    ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺗﺼﻮﯾﺐ آن در ﺷﻮرای آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺸﮕﺎه
 2.     ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷی
 3. اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره در زﻣﯿﻨﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای آن
 4.    اﺟﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 5.  
 6.     ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎوره در اﺟﺮای اﻋﺘﺒﺎرﺑﺨﺸﯽ (ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای، ﻣﻮﺳﺴﻪای و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ)
 7.  

ﻣﺎده .7 وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش، داﻧﺶﭘﮋوﻫﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ:

 1.    ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در ﺣﯿﻄﻪ ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش، داﻧﺶﭘﮋوﻫﯽ و ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
 2.  
 3. -ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ، داﻧﺶﭘﮋوﻫﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش و اﺟﺮای آن
 4. اﺟﺮای ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری13ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ آﻣﻮزﺷﯽ
 5.     ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
 6.   ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ در ﺟﺸﻨﻮاره ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﮐﺸﻮری

ﺗﺒﺼﺮه .1 در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ دارﻧﺪ، ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ در آﻣﻮزش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻮد.

ﻣﺎده .8 وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻄﻪ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ:

 1.   اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻧﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری
 2. ﻫﻤﮑﺎری در اﺳﺘﻘﺮار و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 3.    ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 4.    ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در زﻣﯿﻨﻪ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 5.    ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﻧﻈﺎم ارزﺷﯿﺎﺑﯽ و ﭘﺎﯾﺶ آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
 6.  

ﻣﺎده .9 وﻇﺎﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﺣﯿﻄﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ:

 1.   اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﺸﻮری14
 2.    راه اﻧﺪازی، ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﮑﺪهﻫﺎ
 3.     ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی آﻣﻮزﺷﯽ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش
 4.    ﻧﻈﺎرت، اراﺋﻪ ﻣﺸﺎوره و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪاد درﺧﺸﺎن (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر داﻧﺸﮕﺎه
Template settings