میز خدمت الکترونیک

رئیس پزشکی درمانگاه: دکتر نیما نریمانی
مسئول واحد:             ناهید ساری

 

روش اجرایی ویزیت درمانگاه صبح و عصر:

  1. ویزیت با وقت قبلی انجام می پذیرد.
  2. تلفن نوبت دهی (۲۵۰۱۵۰۸۰) بدون تعطیلی و اشغالی می باشد.
  3. صبح ها تیم ارولوژی و نفرولوژی ویزیت می نمایند و به اسم پزشک خاصی نوبت داده نمی شود.
  4. درمانگاه صبح از ۷:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و عصر از ساعت ۱۴ الی ۱۸ دایر می باشد.
  5. درمانگاه عصر به نام پزشک خاص نوبت ارائه می شود.
Template settings