میز خدمت الکترونیک

 

 

دبیرخانه

مسئول دبیرخانه:       رباب اسدالهی مقدم

تلفن تماس:                8116325
 

واحد دبیرخانه تحت نظر واحد امور اداری اداره می شود.  این واحد از دو سیستم اتوماسیون اداری گام که سیستمی داخلی می باشد و سیستم اتوماسیون چارگون که مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران و بیمارستان‌های تابعه می‌باشد استفاده می نماید.

 
اهم وظایف و مسئولیتهای واحد دبیرخانه
  1. -     ارجاع نامه ها و مکاتبات به متصدیان مربوطه برای ثبت مشخصات و شماره آنها
  2. -     نظارت بر ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه ها و صورت جلسات در رایانه
  3. -     تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات
  4. -     پاسخگوئی و مراجعه در حدود وظایف محوله
  5. -     تهیه صورت ملزومات و وسایل مورد نیاز اداری
  6. -     گزارش مشکلات و مسائل مربوطه به سرپرست برای رفع آنها و ایجاد تسهیل در کار
Template settings