میز خدمت الکترونیک

 

تجهیرات پزشکی

 
 
 

مسئول واحد : خانم مهندس بسک آبادی

تلفن تماس : ۸۱۱۶۳۱۷

 

اهم وظایف واحد

  1. مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی شامل چرخه تغییر ، نگهداری و پیشگیرانه کالیبراسیون، ایمنی و حفاظت، آموزش و استفاه از تجهیزات پزشکی
  2. بروز رسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی بصورت رایانه ای و ثبت کلیه اطلاعات خرید و تعمیرات دستگاهها در نرم افزار
  3. اقدام جهت انتخاب و خرید دستگاههای مورد تایید کمیته دارو  و درمان و تجهیزات پزشکی با هماهنگی واحد و کاربر مربوطه
  4. تعیین تکلیف سریع دستگاههای غیر فعال ، اقدام جهت تعمیر یا اعلام اسقاط دستگاه فوق
Template settings