برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

برنامه هفتگی پزشکان درمانگاه بیمارستان هاشمی نژاد

 

ایام هفته تیم ارولوژی تیم پیوند تیم نفرولوژی آنکولوژی جراحی عروق غدد عفونی جراحی روانپزشکی

صبح(12-8:30)باهمراهی دستیاران پزشکی

عصر صبح صبح(12-8:30 )با همراهی دستیاران پزشکی عصر صبح/عصر        
شنبه دکتر صفاری دکتر نریمانی   (15-14)   دکتر ملکوتیان دکتر ناظم زاده  دکتر ظرافت     (9-7:30)     دکتر قائمی          (14-12:30)   دکتر سرمدی توراکس             (14-12:30)
دکتر نریمانی دکتر خالقی مهر     (15-14)
دکتر زلفی دکتر اختیاری  (13-12)
دکتر امامی دکتر عطارد     (14-12) دکتر شریف(اطفال)   دکتر اکبری     (14-12)
دکتر عطارد
یکشنبه دکتر عطارد دکتر نریمانی   دکتر سندگل  دکتر مرغوب     (14-12)  دکتر نوین       (13-11) دکتر خوانین زاده  دکتر چهره گشا  دکترکلانتری  
دکتر خالقی مهر دکتر خالقی مهر
دکتر فیروزی دکتر گوران دکتر شریف(اطفال) دکتر صابری
دکتر طیبی دکتر فیروزی
دوشنبه دکتر نیری دکتر صفاری دکتر صفاری دکتر مرغوب

دکتر شیرود بخشی 

(16-14)

   دکتر موحدین        (15-13:30)     دکتر قائمی    (12-9:30)   دکتر اسماعیلی (اعصاب روان)
دکتر اختیاری  (13-12)
دکتر روحی     (13-12) دکتر نجفی
دکتر عطار دکتر زلفی دکتر زلفی دکتر اکبری     دکتر صرافی
دکتر واحدی
دکتر مقیمیان دکتر شریف(اطفال)
سه شنبه دگتر شکیبا دکتر کمالی   دکتر عصاره    دکتر نجفی     (14-12) دکتر ظرافت    (14-12:30)    دکتر خالقیان     دکتر قائمی         (12-9:30)    
دکتر کمالی دکتر فیروزی  دکتر مرغوب    (14-11)
دکتر فیروزی      دکتر گوران       (14-12:30)
دکتر طیبی دکتر مقیمیان دکتر شریف(اطفال) دکتر محمدی
دکتر طیبی
چهارشنبه دکتر نریمانی      دکتر روحی          (13-12)   دکتر سدادی دکتر یحیایی دکترعارف پور   دکتر موحدین     دکتر قائمی        (12-9:30)   دکترکلانتری  
دکتر اختیاری دکتر زلفی
دکتر درزی       دکتر درزی          (14-12) دکتر شریف(اطفال)

 دکتر نجفی    (12-10:30)

   دکتر صرافی            (14-12)
پنجشنبه دکتر صفاری     دکتر اکبری    

    دکتر سپاس

     
دکتر زلفی
دکتر درزی

*توجه*

  • دکتر سدادی از تیر ماه مرخصی هستند
  • دکتر فیروزی تیرماه مرخصی هستند
  • دکتر مرغوب از مردادماه سشنبه ها حضور ندارند
  • دکتر روحی نژاد فعلا مرخصی هستند
  • دکتر امین السادات فعلا مرخصی هستند
Template settings