میز خدمت الکترونیک

به بیمارستان شهید هاشمی نژاد خوش آمدید

برای دریافت اطلاعات عمومی مورد نیاز خود، تصاویر زیر را با گوشی اسکن کنید

 

راهنمای بیمار و همراهان راهنمای اورژانس

 

   
   

 

 

Template settings