میز خدمت الکترونیک

 

آزمایشگاه

رییس آزمایشگاه:       دکتر مریم ابوالحسنی
مسئول آزمایشگاه:     رامین عابدی
منشی مسئول:         فاطمه شاه قلعه
تلفن:         ۸۱۱۶۵۷۶

آزمایشگاه بیمارستان هاشمی نژاد شامل دو بخش می باشد:

  1. آزمایشگاه مرکزی
  2. آزمایشگاه اورژانس و بانک خون
  • آزمایشگاه مرکزی:  در ضلع شرقی بیمارستان جنب درمانگاه طبقه دوم واقع شده است و زمان فعالیت آن از ساعت ۷:۳۰ صبح الی ۱۸:۳۰  می باشد.
  • بخش های این آزمایشگاه شامل:  بیوشیمی، هماتولوژی، نمونه گیری، پذیرش، هورمون شناسی، ایمونولوژی، مایعات بدن می باشد.
  • وظیفه آزمایشگاه مرکزی: انجام کلیه آزمایشات بخش سرپائی و بستری بیمارستان در ساعت کار موظفی با حفظ کلیه شرایط استاندارد و تکریم ارباب رجوع می باشد.

 

در این مرکز کلیه فعالیتها به جز بخش مایعات بدن بصورت دستگاهی می باشد و جوابهای آزمایش بدون دخالت دست صورت می گیرد و کلیه دستگاهها از کیفیت و اعتبار استاندارد و مورد تائید وزارت بهداشت برخوردار می باشد.

  •  آزمایشگاه اورژانس: آزمایشگاه اورژانس در طبقه همکف ساختمان مرکزی بیمارستان روبروی اورژانس بیمارستان، جنب پذیرش می باشد. شامل بانک خون و آزمایشگاه اورژانس شیفت شب می باشد، زمان فعالیت آن  به جز بانک خون که ۲۴ ساعته می باشد. آزمایشگاه اورژانس از ساعت ۱۸:۳۰ الی ۷:۳۰ صبح فعالیت می نمایند. 

وظیفه آزمایشگاه اورژانس انجام کلیه آزمایشات اورژانسی (طبق دستورالعمل مشخص گردیده است) که از طریق سرپائی یا بستری به آزمایشگاه مراجعه می نمایند طبق کلیه شرایط استاندارد و تکریم ارباب رجوع می باشد.

Template settings