برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

 


 

 

 توجه: در شیفت صبح درمانگاه، بیمار به پزشک خاصی اختصاص داده نخواهد شد و به صورت تیمی ویزیت انجام می شود

 

 

شماره تماس:

۲۵۰۱۵۰۸۰ ۲۱ ۹۸+

   

 

   

 

 

 

 

 

 

Template settings