برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)

سیاست های آموزشی بیماران و همراهان سال ۱۴۰۰

 
1-نیاز آموزشی کلیه بیماران بستری بر اساس :
 • نیازسنجی آموزشی پس از ارزیابی اولیه بیماران در دو حیطه مرتبط با مشکلات فعلی و مرتبط با پرستاری جامعه نگر و پیشگیرانه.
 • نیاز سنجی آموزشی بر اساس تشخیص های پزشکی بستری متداول براساس سیستم HIS  ازمدارک پزشکی و تشخیص های پرستاری متداول در بخش بر اساس فرم ارزیابی اولیه. بطور سالانه (فروردین ۱۴۰۰)
 • براساس سوالات مطرح شده بیماران درفرم ترخیص ایمن،جمع بندی وآنالیزواعلام به دفترپرستاری.

۲-لیست نیازهای آموزشی بیماران بر اساس اولویت توسط مدیر پرستاری به بخشها ابلاغ میگردد.
۳-برنامه آموزشی بیماران به شیوه چهره به چهره یا گروهی با استفاده از پمفلت های آموزشی موجود)تهیه شده توسط پزشکان وپرستاران)  توسط کلیه پرستاران بخش و بطور مستمر در کلیه شیفتها طبق اولویت نیاز بیماران انجام می شود .
۴- کلیه پرسنل بخش، محتواهای آموزشی مرتبط با نیازهای آموزشی بیماران را مطالعه نموده و توسط رابط آموزشی کارکنان آزمون مرتبط با محتوا ، بطور سالانه جهت پرستاران برگزار شده ، اولویتهای بهبود تعیین  ودرجلسه درون بخشی موارد مجددا با پرستاران جهت یادگیری مناسب ،به بحث گذاشته می شود.
۵- کلیه بیماران به هنگام بستری ،ازلحاظ داشتن مسواک وخمیردندان ،کنترل شده وبراستفاده از آن حداقل یک بار درشبانه روز نظارت می شود. جهت پی گیری مورد فوق درکاردکس برنامه ریزی شده ودر گزارش پرستاری ثبت می گردد.
۶-فرم ترخیص ایمن از بدو بستری در بالین بیمار قرارداده شده ، توسط کلیه پرستاران ،تیم آموزش سلامت بخش در کلیه شیفتها پیگیری و ثبت می گردد .
۷-حداقل یک سوال بیماردررابطه با نیاز های آموزش خودمراقبتی ،روزانه درفرم ترخیص ایمن توسط پرستار مسئول بیمارثبت می گردد.
۸-پرستار مسئول بیمار ،درکلیه شیفت هابراساس اولویت نیاز آموزشی بیمار درشیفت وسوالات بیمار درفرم ترخیص ایمن، آموزش بیماررا پی گیری می نماید.
۹- پزشک معالج ودستیاران ،سرپرستار و مسئول آموزش سلامت بخش ،طبق فرم ترخیص ایمن ، سوالات بیمار را پیگیری نموده و از دریافت پاسخ و یادگیری وی درطی ۲۴ ساعت ،اطمینان حاصل می نمایند .
۱۰-اثر بخشی آموزش به بیماران در حیطه آگاهی درطول هرفصل،  در سه قسمت بدو ورود ، حین بستری و حین ترخیص (حداقل ۱۱-بیمار) توسط مسئول آموزش سلامت بخش طبق چک لیست موجود ارزیابی و اولویتهای بهبود مشخص شده و با نظر تیم آموزش سلامت بخش، اقدامات اصلاحی تعیین و اجرا می گردد.
۱۱-ارزیابی آگاهی خودمراقبتی بیماران (شیت سوم ارزیابی)درانتهای هرفصل به عنوان شاخص ملی اثربخشی آموزش بیمار توسط سرپرستار به دفتر پرستاری اعلام می شود.
۱۲-نتایج اثر بخشی آموزش بیمار ، هر ۳ ماه ،روز بیستم ماه آخر به دفتر پرستاری اتوماسیون می شود .
۱۳- سوپروایزر آموزشی درا نتهای هرفصل نتایج اثربخشی آموزش خودمراقبتی بیماران بستری را درکل بخش ها تجزیه وتحلیل نموده .نقاط قابل بهبود فصلی را تعیین وبرنامه اصلاحی راثبت وپی گیری می نماید.
۱۴-اثربخشی عملکرد خودمراقبتی بیماران طبق نیازهای آموزشی بیماران مورد ارزیابی توسط پرسنل پرستاری بخش قرار می گیرند .(مانند بهداشت دست ، کار با گلوکومتر ، تزریق انسولین ، مراقبت از فیستول ، CIC ،تغذیه باشیرمادرو ...)
۱۵-نتایج اثر بخشی عملکردخودمراقبتی هر ۳ ماه تا بیستم ماه آخر به دفتر پرستاری اتوماسیون می شود .
۱۶-سوپروایزر اموزشی انتهای هرفصل ، نتایج ارزیابی عملکرد خودمراقبتی بیماران دربخش هارا تجزیه وتحلیل نموده ،نقاط قابل بهبود کل را تعیین وبرنامه ریزی اصلاحی را با نظر سرپرستاران واحدها طراحی وپی گیری می نماید.
۱۷-پرستار مسئول بیمار در هنگام ترخیص طبق فرم ترخیص ایمن ، سوالات بیماررا پیگیری نموده و از دریافت پاسخ و یادگیری وی اطمینان حاصل می نمایند ..

۱۸-فرم پی گیری پس از ترخیص دردوبرگ تنظیم واطلاعات موردنیاز بیمارثبت شده،به امضائ واثرانگشت بیماریا همراه وی رسیده ،سپس ،یک برگ همراه با فرم تکمیل شده ترخیص ایمن زمان بستری، ضمیمه پرونده ویک برگ تحویل بیمار وهمراه وی می گردد.
۱۹-مسئول واحد صدای شما ، به کلیه بیماران پس از ترخیص زنگ زده و در صورت داشتن مشکل خودمراقبتی آنان را به سرپرستار بخش بستری مربوطه ارجاع داده تا توسط مسئول آموزش سلامت  در لیست پیگیری تلفنی در منزل بخش قرار گیرند.(دربخش پیوندوسینا که کلیه بیماران آسیب پذیر می باشند،کلیه بیماران ترخیصی توسط مسئول آموزش سلامت بخش ویا سرپرستار پی گیری تلفنی می شوند.)
۲۰-شماره تلفن بخش به هنگام ترخیص دراختیارکلیه بیماران ترخیصی قرار داده می شود تا درصورت نیاز ،هر ساعتی ازشبانه روز به بخش زنگ زده واز پرستارشیفت مشاوره دریافت نمایند.

۲۱-طبق تشخیص پرستار مسئول و یا پزشک معالج بیمار به هنگام ترخیص بیماران ، بر اساس موارد ذیل ، بیماران جهت پیگیری تلفنی در منزل به مسئول آموزش سلامت بخش معرفی می شوند .
بیماران سالمند (آسیب پذیر )
بیماران زیر ۱۲ سال (آسیب پذیر)
بیمارانی که با تعبیه وسیله خاصی مثل سوند فولی ، درن ، مش ،استنت ، کاتتر ترخیص می شوند .
  بیمارانی که غیر از تشخیص فعلی ،بیماریهای زمینه ای دیگری مثل دیابت ، مشکلات روانی (مثل مستعد و یا اقدام به خودکشی و.... ) دارند .(پرخطر)
 
۲۲-مسئول اموزش سلامت بخش، بیماران تعیین شده جهت پی گیری تلفنی پس از ترخیص ،رابه طور هفتگی طبق چک لیست موجود ،پی گیری می نماید.(حداقل تاسه نوبت)وبا مقایسه میانگین درصد باز خورد ارتباط اول وآخر نتایج اثربخشی را تعیین می نماید.
۲۳-مسئول آموزش سلامت بخش اورژانس فالوآپ بیماران پس از ب ث ژ تراپی ، مشکلات کاتترعروقی، وبیمارانی که با سندفولی ترخیص راانجام می دهد.
۲۴-مسئول آموزش سلامت بخش آماربیماران فالوآپ بخش را به طورماهانه به سوپروایزرآموزشی اطلاع رسانی می نماید.
۲۵- نتایج ارزیابی تلفنی پس از ترخیص بیماران ،هرسه ماه تا بیستم ماه آخر به دفترپرستاری اتوماسیون می شود.
۲۶-بیماران همودیالیز ،درکانال سفیرسلامت ،همودیالیز عضوبوده،هرده روز یکبار ،یک موضوع نیازسنجی خودمراقبتی بیماران همودیالیزباپمفلت مرتبط  درکانال جهت مطالعه بیماران قرارداده شده ،همچنین پرستاران درطول این ده روز این موضوع را به بیماران آموزش داده وارزیابی می نمایند ونتایج را درگزارش پرستاری ثبت می کنند.
۲۷-بیماران نوبتی همودیالیز ، طبق چک لیست خودمراقبتی اختصاصی بیماران همودیالیزدردوشی چک لیست آگاهی وعملکرد، ارزیابی ، اولویت بندی و برنامه اصلاحی ، هر ۳ ماه توسط مسئول آموزش سلامت بخش انجام می شود و نتایج اثر بخشی هر ۳ ماه تا بیستم ماه آخر به دفتر پرستاری اتوماسیون می شود .


۲۸-مسئولین آموزش سلامت بخش ها ،طبق برنامه تنظیمی سوپروایزر اموزشی ،جهت آموزش خودمراقبتی بیماران دیابتی ومراقبت از اکسس های عروقی ،درکلیه بخش ها،حضورمی یابند. ونتایج اثربخشی را به دفترپرستاری اعلام می نمایند.
۲۹-کلیه بخش ها ازنظر پی گیری واجرای سیاست های آموزش بیماران وهمراهان .حداقل ۲باردرسال توسط سوپرایزاموزشی ارزیابی شده ونتایج با نقاط قابل بهبود واقدام اصلاحی به بخش بازخورد داده می شود.
۳۰- پی گیری شاخص علت پذیرش مجدد زیر یک ماه بیماران پس از ترخیص (با تمرکز برترخیص ایمن)
۳۱-طبق نتایج بدست آمده از ارزیابی درحیطه های مختلف ،سیاست های آموزش خودمراقبتی مددجویان وخانواده ،شش ماهه ویا سالانه بازنگری می گردد.
۳۲- تعیین بودجه اختصاصی جهت ارتقا سلامت باتمرکز برترخیص ایمن بیماران ،درتیم مدیریت اجرایی تعیین می گردد.
۳۳-برگزاری جلسات کارگروه آموزش سلامت دربخش های بیمارستان برحسب نیاز واحدها برگزار می شود.
 

 
 

سیاست های آموزشی بیماران و همراهان سال 1399

نیازآموزشی کلیه بیماران در بدو بستری براساس (نوع فعالیت تخصصی بخش ، سطوح دانش گیرندگان خدمت ، ومراقبت های پرستاری مردنیاز تدوین شده دربخش هی مختلف براساس بیماری های شایع هربخش که توسط کارگروه آموزش بیمارشناسایی والویت بندی شده است،) توسط پرستار تعیین و در فرم اولویت نیازآموزشی ثبت می نماید.

 

 • کلیه بیماران در بدو ورود توسط پرستار پذیرش کننده آموزش های بدو ورود را که شامل مقررات بخش ،منشورحقوق بیمار،انجام فرائض دینی ،کاربا تجهیزات مرتبط مثل کنترل تخت ،نرس کال و بهداشت فردی وتفکیک زباله وبهداشت بخش رادریافت نموده ودرفرم مربوطه ثبت می شود..
 • آموزش های خودمراقبتی بیماران براساس فرم اولویت بندی نیاز درطول بستری توسط پرستارپی گیری ودر فرم آموزش بیمار ثبت می گردد.
 • کلیه بیماران درطی بستری آموزش های مرتبط باشیوه درمان ومراقبت رااز پرستارشیفت،پرستارمسئول آموزش سلامت وپزشک معالج دریافت نموده ودر فرم آموزش بیمار ثبت می شود.
 • کلیه بیماران /همراهان هنگام ترخیص آموزش های مرتبط خودمراقبتی رادریافت نموده ودرفرم مربوطه ثبت می شود.
 • پرستاران از شیوه های آموزشی مختلف(آموزش گروهی، چهره به چهره و...) جهت ارائه آموزش به بیماران استفاده نموده ودر فرم مربوطه ثبت می نمایند.
 • پرستاران از ابزارهای آموزشی مختلف(پمفلت،تصاویر رنگی ،فیلم و..) جهت ارائه آموزش به بیماران استفاده نموده ودر فرم آموزش به بیمارثبت می نمایند.
 • فرایند اموزش به بیماران و همراهان در واحدها توسط رابط آموزش سلامت هر بخش پیگیری و کنترل می شود .
 • هربخش دارای کارگروه  آموزش سلامت می باشد.(شامل سرپرستار،رابط اموزش سلامت ،رئیس بخش وسوپروایزرآموزشی)،که راهبردهای آموزش به بیماران وهمراهان راپی گیری می نمایند.
 • پرستار مسئول آموزش بیمار باانتخاب حداقل ۳۰ مورد بیماربستری بصورت تصادفی، نتایج ارزیابی اثر بخشی آموزش به بیماروالویت های بهبود را هر ۳ماه به دفتر پرستاری ارسال می نماید.( طبق فرمت طراحی شده توسط دفتر پرستاری که شامل چهار بخش آموزش بدو ورود،آموزش حین بستری،آموزش حین ترخیص ورضایتمندی ازآموزش می باشد.)

 • پرستار مسئول اموزش بیمار ویا سرپرستاربخش ، اولویت های بهبود حاصل از ارزیابی اثربخشی آموزش بیمار رادرجلسه درون بخشی به اطلاع کارکنان بخش می رسانند.
 • آموزش بیماران دیابتی به طور جداگانه طبق برنامه ریزی جهت مسئولین آموزش سلامت بخش ها که به سرپرستاران ابلاغ شده است،پی گیری می گردد..
 • هنگام ترخیص بیماران ، آموزشهای پیگیری شده ، در فرم ۲ برگه آموزش حین ترخیص توسط پزشک و پرستار ثبت و توسط بیمار و همراه تاییدیه گرفته شده ، یک برگ در پرونده و یک برگ به بیمار ارائه می شود و همچنان نتایج در ستون اثر بخشی فرم فرایند پرستاری بیمار به هنگام ترخیص ثبت می گردد .
 • میانگین درصد اثر بخشی آموزش بیمار به عنوان یک شاخص کیفی در BSC هر بخش ثبت و پایش می شود.    ( در وجه ذینفعان )
 • کلیه کارکنان بخش موظف به ارائه مراقبت آموزش بیماران به عنوان مراقبت مستقیم در کلیه شیفت ها            می باشند .
 • طبق تشخیص پرستارآموزش بیمار تعدادی از بیماران ترخیصی براساس معیارهای تعیین شده درکمیته آموزش سلامت :
 • بیماران سالمند 
 • بیماران زیر۱۲سال 
 • بیماران که با تعبیه وسیله خاصی مثل سندفولی، درن،مش،استنت ،کاتتر شریانی ترخیص می شوند.  
 • بیمارانی که غیر از تشخیص اصلی بستری بیماریهای زمینه ای دیگر ی دارند باتماس تلفنی براساس چک لیست آموزش حین ترخیص درسه نوبت پس از ترخیص به فاصله هفت روز مورد ارزیابی اثربخشی آموزش خودمراقبتی قرار می گیرد.
 • نتایج کلی اثربخشی آموزش خودمراقبتی بیماران بستری وسرپایی ،دربخش مربوطه ودردفترپرستاری موجود می باشد.
 • همراهان بیماران ومراجعین اموز شهای خودمراقبتی وپیشگیرانه رادرلابی بیمارستان طبق برنامه سالانه طراحی شده دریافت می نمایند.
 • شاخص های عملکردی آموزش به بیماران وهمراهان شامل ارزیابیاثربخشی آموزش براساس چک لیست موجود، اثربخشی آموزش به بیماران دیابتی ودرصدپی گیری بیماران پس از ترخیص به بیماران ترخیصی (درسال ۹۵: ۰.۰۳ % بوده وتارگت سال ۹۶ : ۰.۰۵% می باشد.) واثربخشی پی گیری پس از ترخیص بامتد تله نرسینگ، می باشد.

خودارزیابی پیشگیری از سرطان پستان

Template settings