میز خدمت الکترونیک

بیمه های طرف قرارداد

 
 
 

در ذیل فهرست بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان شهید هاشمی نژاد در دو گروه بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی ذکر شده است.

بیمه های پایه

 • سازمان تامین اجتماعی
 • خدمات درمانی
 • نیروهای مسلح

بیمه های تکمیلی

 • بیمه دی
 • بیمه شهرداری
 • بیمه شرکت نفت
 • بیمه تامین اجتماعی
 • بیمه خدمات درمانی
 • بیمه سلامت
 • بیمه نیروهای مسلح
 • بیمه بانک ملت
Template settings