بیمارستان شهید هاشمی نژاد- گزارش عمکرد
گزارش عمکرد شش ماهه اول سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۷ | 
  • صفحه اول
  • صفحه دوم
  • صفحه سوم
  • صفحه چهارم
  • صفحه پنجم
  • صفحه ششم
  • صفحه هفتم
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.33530.56702.fa
برگشت به اصل مطلب