بیمارستان شهید هاشمی نژاد- کارگاه های آموزش به بیمار
کارگاه های آموزش به بیمار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/6/14 | 

آموزش به روش پرسش پاسخ
۱ پیشگیری از دیابت لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد ۱۳۹۵/۲/۱ ۳۰ نفر
۲ پیشگیری از سنگ کلیه لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد ۱۳۹۵/۲/۵ ۱۵ نفر
۳ پیشگیری از دیابت لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد ۱۳۹۵/۲/۶ ۳۰ نفر
۴ پیشگیری از فشار خون لابی بیمارستان شهید هاشمی نژاد ۱۳۹۵/۲/۷ ۲۰ نفر
۵ پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه حافظ (منطقه ۳) ۱۳۹۵/۲/۷ ۶۰ نفر
۶ پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه حضرت زینب (منطقه ۳) ۱۳۹۵/۲/۷ ۹۰ نفر
۷ پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه گلهای مریم (منطقه ۳) ۱۳۹۵/۲/۸ ۳۰ نفر
۸ پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه نیم رخ (منطقه ۳) ۱۳۹۵/۲/۱۲ ۲۵ نفر
۹ پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان پسرانه ملت (منطقه ۳) ۱۳۹۵/۲/۱۴ ۳۵ نفر
۱۰ پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان پسرانه دانش (منطقه ۳) ۱۳۹۵/۲/۱۵ ۳۵ نفر
۱۱ پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان پسرانه دانش (منطقه ۳) ۱۳۹۵/۲/۱۴ ۷۰ نفر
۱۲ پیشگیری از بیماری های خاص، پیشگیری از سرطان دبیرستان دخترانه ایران (منطقه ۳) ۱۳۹۵/۲/۲۰ ۳۵ نفر
۱۳ سبک صحیح زندگی سرای محله کاوسیه (منطقه ۳) ۱۳۹۶/۵/۱۵ ۵ نفر

ردیف مکان زمان تعداد مراجعین نتیجه
ارزیابی وضعیت سلامت
۱ بیمارستان شهید هاشمی نژاد هفته اول اردیبهشت ۶۰ نفر ۱۱ نفر بعد از غربالگری فشار خون به پزشک ارجاع داده شدند. ۱۴ نفر بعد از غربالگری دیابت به پرشک ارجاع داده شدند.
۲ آموزش پرورش منطقه ۳ هفته اول اردیبهشت ۸۵ نفر ۲۱ نفر بعد از غربالگری فشار خون و دیابت به پزشک ارجاع داده شدند.
۳ منطقه ۳ محله کاوسیه پارک صبا جمعه ۱۳۹۶/۵/۱۳ ۳۰ نفر


AWT IMAGE  AWT IMAGE  AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32655.54360.fa
برگشت به اصل مطلب