بیمارستان شهید هاشمی نژاد- بیماران و همراهان
راهنمای طبقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | 

طبقه سوم:

پاوین زنان - مرکز توسعه تحقیقات بالینی - مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

طبقه دوم:

حوزه ریاست - واحدهای اداری و مالی - بخش شفا - بخش دکتر رسولی - دفتر پرستاری - واحدتغذیه - ICU - پاوین مردان

طبقه اول:

بخش سهیل - بخش پیوند - بخش امید - بخش سینا - اتاق عمل

طبقه همکف:

مددکاری - صدای‌شما - پذیرش - اطلاعات - صندوق - بانک - داروخانه - تلفن‌خانه - درآمد - ترخیص - اتاق بیمه - سنگ شکن - پزشکی هسته ای - سونوگرافی - آزمایشگاه - اورژانس - ایمنی بیمار - مدارک پزشکی

طبقه زیر زمین:

رادیولوژی - تاسیسات - لاندری - CSR - انباردارویی - نمازخانه - تریا - بخش سروش - واحدکپی - یورودینامیک

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32616.79141.fa
برگشت به اصل مطلب