بیمارستان شهید هاشمی نژاد- بخش های پشتیبانی
بخش های پشتیبانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۷ | 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.32511.70179.fa
برگشت به اصل مطلب