بیمارستان شهید هاشمی نژاد- چارت سازمانی
چارت سازمانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۹ | 
Printer-friendly VersionSend to a friend

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.31955.52688.fa
برگشت به اصل مطلب