بیمارستان شهید هاشمی نژاد- اخبار و رویدادها
سومین جلسه کمیته اجرایی روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه با حضور اعضاء کمیته در اتاق ریاست برگزار گردید

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۱۷ | 
سومین جلسه کمیته اجرایی روز سه شنبه 16 اردیبهشت ماه با حضور اعضاء کمیته در اتاق ریاست برگزار گردید.

نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.30283.101010.fa
برگشت به اصل مطلب