دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • بیماران و مراجعین
  • فراگیران
  • کارکنان
  • پزشکان

خدمات مرکز

 | تاریخ ارسال: 1399/4/5 | 
  • خدمات قابل ارائه جراحی
  • خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه
  • خدمات قابل ارائه در پاتولوژی
 
ردیف خدمات قابل ارائه جراحی  گروه ارائه خدمت 
۱ اسپرماتوسل  جراحی ارولوژی
۲ اصلاح نقص مجرای ادراری به پوست (هر نوع یوروستومی) جراحی ارولوژی
۳ آناستوموز حالب به حالب طرف مقابل (اورترواورتروستومی) جراحی ارولوژی
۴ آزادسازی یا از بین بردن چسبندگی های بعد از ختنه در آلت یا ترمیم ختنه جراحی ارولوژی
۵ آناستوموز یک حالب به مثانه(اورترونئوسیستوستومی ) جراحی ارولوژی
۶ بستن فیستول (هر جا) در زنان و مردان جراحی ارولوژی
۷ بخیه پارگی یا صدمات کلیه جراحی ارولوژی
۸ بخیه یا ترمیم صدمه یا آسیب بیضه جراحی ارولوژی
۹ برداشت بیضه به دلیل تومور و ... (ارکیدکتومی)  جراحی ارولوژی
۱۰ برداشت سنگ حالب به روش عمل باز (اورترولیتوتومی) جراحی ارولوژی
۱۱ برداشت کامل و یا ناقص پروستات  جراحی ارولوژی
۱۲ برداشت کلیه به دلیل تومور یا ...... (ناقص یا کامل) جراحی ارولوژی
۱۳ برداشتن تومور حالب یا لگنچه کلیه به روش بسته جراحی ارولوژی
۱۴ برداشتن تومورمثانه  (TURT) جراحی ارولوژی
۱۵ برداشتن کیست یا تومور واژن جراحی ارولوژی
۱۶ برش برای بیضه نزول نکرده (از راه برش شکم) جراحی ارولوژی
۱۷ پیوند کلیه (از جسد و یا فرد زنده ) جراحی ارولوژی
۱۸ ترمیم آسیب آلت(PF) جراحی ارولوژی
۱۹ ترمیم آنوریسم در بیماران عروقی جراحی ارولوژی
۲۰ ترمیم سیستوستومی (عمل مستقل) جراحی ارولوژی
۲۱ ترمیم فتق (شکمی ، اینگوینال، انسزیونال) جراحی ارولوژی
۲۲ ترمیم هیپوسپادیاس جراحی ارولوژی
۲۳ تزریق در مثانه جراحی ارولوژی
۲۴ تزریق ماده برای برگشت ادرار(ریفلاکس) جراحی ارولوژی
۲۵ جا انداختن پیچش بیضه به کمک جراحی جراحی ارولوژی
۲۶ جراحی پروستات از طریق مجرا (TURP ) جراحی ارولوژی
۲۷ جراحی پلاستیک روی لگنچه کلیه (پیلوپلاستی یا UPJO) جراحی ارولوژی
۲۸ خارج کردن DJ یا استنت دائمی جراحی ارولوژی
۲۹ خارج کردن انواع کاتتر های دائم و موقت بیماران دیالیزی جراحی ارولوژی
۳۰ خرد کردن  سنگ مثانه به روش بسته  جراحی ارولوژی
۳۱ درآوردن کلیه پیوندی جراحی ارولوژی
۳۲ درناژ آبسه فضای شکم (پریتوئن ) جراحی ارولوژی
۳۳ درناژ آبسه کلیه یا دور کلیه جراحی ارولوژی
۳۴ رویت مثانه (سیستواورتروسکوپی) برای تشخیص سنگ ، تومور و ...... جراحی ارولوژی
۳۵ دیلاتاسیون تنگی مجرا یا گردن مثانه  جراحی ارولوژی
۳۶ برداشتن رحم و تخمدان(یک یا دو طرفه) جراحی ارولوژی
۳۷ شکستن و یا خارج کردن سنگ های کلیه با کمک اورتروسکوپ انعطاف پذیر (RIRS) جراحی ارولوژی
۳۸ عمل برداشتن کامل مثانه به دلیل تومور  جراحی ارولوژی
۳۹ عمل پلاستیک روی اسکروتوم  جراحی ارولوژی
۴۰ عمل جراحی برای بی اختیاری ادرار در زنان(SLING،TOT.TVT) جراحی ارولوژی
۴۱ عمل جراحی پلاستیک روی مجرا زنان و مردان (اورتروپلاستی ) جراحی ارولوژی
۴۲ عمل جراحی شکستن سنگ کلیه به روش بسته ) PCNL جراحی ارولوژی
۴۳ عمل جراحی واریکوسل  جراحی ارولوژی
۴۴ عمل جراحی هیدروسل جراحی ارولوژی
۴۵ عمل خارج کردن و یا شکستن سنگ حالب به روش بسته( TUL) جراحی ارولوژی
۴۶ عمل رفع تنگی مجرا داخلی و خارجی (زنان و مردان ) جراحی ارولوژی
۴۷ فیکس کردن بیضه در جای مناسب(اورکیوپکسی) جراحی ارولوژی
۴۸ مه آتوتومی(رفع تنگی مه آ) جراحی ارولوژی
۴۹ نمونه برداری پروستات  جراحی ارولوژی
۵۰ یورتروسکوپی (رویت حالب) برای تشخیص سنگ حالب ، تنگی ،تومور و ..... جراحی ارولوژی
۵۱ آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی عروق برای بیماران دیالیزی جراحی عروق
۵۲ ترمیم عروق خونی جراحی عروق
۵۳ فیستول شریانی وریدی برای بیمار دیالیزی  جراحی عروق
۵۴ اکسیزیون یا تراشیدن ضایعات خوش‌خیم چربی هر جای بدن جراحی عمومی
۵۵ برداشت تومور ها در نواحی شکم  جراحی عمومی
۵۶ برداشت تومور های شکمی  جراحی عمومی
۵۷ گذاشتن پورت شیمی درمانی  جراحی عمومی
۵۸ لاپاراتومی(تجسس) در نقص احشاء شکمی جراحی عمومی
ردیف خدمات قابل ارائه پاتولوژی  گروه ارائه خدمت 
۵۹ انواع خدمات پزشکی هسته ای پرتوپزشکی
۶۰ انواع خدمات رادیولوژی  پرتوپزشکی
۶۱ انواع خدمات سونوگرافی پرتوپزشکی
 
ردیف نام آزمایش نوع نمونه  شرایط بیمار برای نمونه گیری صحیح معیارهای رد نمونه (علاوه بر شرایط ذکر شده) روزهای انجام آزمایش
۱ ABG خون شریانی هپارینه - لخته -  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۲ ABO-RH
(Back Type)
سرم درصورت نیاز به دریافت خون لازم است حداکثر در طی ۷۲ساعت گذشته این تست انجام شده باشد همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۳ ABO-RH
(Cell Type)
خون تام  درصورت نیاز به دریافت خون لازم است حداکثر در طی ۷۲ساعت گذشته این تست انجام شده باشد همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۴ AFP سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید– وجود فیبرین -  لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد شنبه -
 سه شنبه
۵ Albumin(Alb) سرم - ن نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۶ Alkalin Phosphatase
(ALP-ALK.P)
سرم -  نمونه بدون لیبل باشد-همولیز هر روز
۷ ALT (SGPT) سرم - نمونه بدون لیبل-همولیز هر روز
۸ Amylase(Amyl) سرم - نمونه بدون لیبل هر روز
۹ ANA سرم -   نمونه بدون لیبل باشد - عدم تازگی نمونه یکشنبه- چهارشنبه
۱۰ ANCA سرم -   نمونه بدون لیبل باشد - عدم تازگی نمونه یکشنبه- چهارشنبه
۱۱ Anti Cardiolipin-IgG سرم -  نمونه بدون لیبل باشد - عدم تازگی نمونه پنجشنبه
۱۲ Anti Cardiolipin-IgM سرم -  نمونه بدون لیبل باشد - عدم تازگی نمونه پنجشنبه
۱۳ Anti CMV-IgG سرم -  نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۱۴ Anti CMV-IgM سرم -  نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۱۵ Anti DNA سرم -  نمونه بدون لیبل باشد - عدم تازگی نمونه یکشنبه- چهارشنبه
۱۶ Anti EBV-IgG سرم -  نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۱۷ Anti EBV-IgM سرم -  نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۱۸ Anti H.Pylori-IgA سرم -  نمونه بدون لیبل باشد پنجشنبه
۱۹ Anti H.Pylori-IgG سرم -  نمونه بدون لیبل باشد پنجشنبه
۲۰ Anti Phospholipid-IgG سرم -  نمونه بدون لیبل باشد - عدم تازگی نمونه پنجشنبه
۲۱ Anti Phospholipid-IgM سرم -  نمونه بدون لیبل باشد - عدم تازگی نمونه پنجشنبه
۲۲ Anti Rubella-IgG سرم -   نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۲۳ Anti Rubella-IgM سرم -  نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۲۴ Anti Toxoplasma-IgG سرم -  نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۲۵ Anti Toxoplasma-IgM سرم -  بدون لیبل باشد سه شنبه
۲۶ Antibody Screening  سرم و یا پلاسمای EDTA دار  درصورت نیاز به دریافت خون لازم است حداکثر در طی ۷۲ساعت گذشته این تست انجام شده باشد همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۲۷ ASO سرم ترجیحا" ناشتا هرگونه همولیز – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۲۸ AST (SGOT) سرم -  نمونه بدون لیبل باشد-همولیز هر روز
۲۹ Beta-۲-Microglobulin سرم و یا پلاسمای EDTA دار  _ هرگونه همولیز – نمونه لیپمیک - نمونه ایکترونمونه بدون لیبل باشد هر۱۵ روز
۳۰ Beta-HCG سرم -  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۳۱ Bilirubin Direct
(BIL.D)
سرم -  نمونه بدون لیبل باشد-همولیز هر روز
۳۲ Bilirubin Total
(BIL.T)
سرم -  نمونه بدون لیبل باشد-همولیز هر روز
۳۳ Bleeding Time-BT نمونه لاله گوش - - هر روز
۳۴ Blood Direct & Culture  خون بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد–نمونه ترجیحاً زمان فبل از تب و لرز گرفته شود در شرایط غیر ضد عفونی گرفته شده باشد  – نمونه خون به میزان لازم گرفته نشده باشد- نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۳۵ Body fluid مایعات بدن - لخته -  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۳۶ BS(Blood Sugar) سرم -  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۳۷ BUN(Blood Urea Nitrogen) سرم -  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۳۸ C۰ - C۲ خون تام  _ نمونه بدون لیبل باشد - ایکتریک --همولیز شدید هر روز
۳۹ C ANCA سرم -  نمونه بدون لیبل باشد - عدم تازگی نمونه یکشنبه- چهارشنبه
۴۰ سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید نمونه – لیپمیک بودن نمونه – تازه نبودن نمونه -  نمونه بدون لیبل باشد یکشنبه- چهارشنبه
۴۱ سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید نمونه – لیپمیک بودن نمونه – تازه نبودن نمونه -  نمونه بدون لیبل باشد یکشنبه- چهارشنبه
۴۲ CA۱۲۵ سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید– وجود فیبرین -  لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد دوشنبه
۴۳ CA۱۵-۳ سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید– وجود فیبرین -  لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد دوشنبه
۴۴ CA۱۹-۹ سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید– وجود فیبرین -  لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد دوشنبه
۴۵ Calcium(Ca) سرم ترجیحا ناشتا نمونه بدون لیبل-همولیز شدید-نو یا اسید واش نبودن لوله هر روز
۴۶ Catheter Culture ترشحات کاتتر یا خود کاتتر نمونه گیری باید در ظرف استریل و دربسته انجام گیرد نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۴۷ CBC خون تام  در موارد غیر اورژانس ناشتا باشد یا ۴ ساعت از غذا خوردن گذشته باشد لخته – همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۴۸ CEA سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید– وجود فیبرین -  لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد شنبه -
 سه شنبه
۴۹ CH۵۰ سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید نمونه – لیپمیک بودن نمونه – تازه نبودن نمونه -  نمونه بدون لیبل باشد یکشنبه- چهارشنبه
۵۰ Chloride(CL) سرم -  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۵۱ Cholestrol (Chol) سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد نمونه بدون لیبل-همولیز شدید هر روز
۵۲ CKMB سرم - نمونه بدون لیبل-همولیز هر روز
۵۳ Clotting Time-CT خون تام  - قطر لوله آزمایش بیشتر از حد لازم باشد (۷۵   ۱۲ ) و یا استفاده از لوله پلاستیکی هر روز
۵۴ COVID۱۹_IgM خون تام  - نمونه بدون لیبل-همولیز یک روز در میان
۵۵ COVID۱۹_IgG خون تام  - نمونه بدون لیبل-همولیز یک روز در میان
۵۶ Coombs wright سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۵۷ CPK سرم سه روز قبل ورزش انجام نشود  نمونه بدون لیبل باشد-همولیز شدید هر روز
۵۸ Cr (Creatinin) سرم - نمونه بدون لیبل باشد - ایکتریک --همولیز شدید هر روز
۵۹ Cross Matching گلبولهای قرمز کیسه خون + سرم یا پلاسمای حاویEDTA گیرنده درصورت نیاز به دریافت خون لازم است حداکثر در طی ۷۲ساعت گذشته این تست انجام شده باشد همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۶۰ CRP سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۶۱ Cryoglobulin سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید نمونه -لیپمیک بودن نمونه یا اینکه بیمار داروی هپارین یا هرنوع ضدانعقاد دریافت کرده باشد - نمونه بدون لیبل باشد روزانه (تا قبل از ۱۴)
۶۲ Cortisol Serum,Urine(R&۲۴h) Avoid using of spironolacton,quinacrine,…
Abstain stress,…
نمونه بدون لیبل باشد - ایکتریک --همولیز شدید یکشنبه
۶۳ Cystine ادرار ۲۴ ساعته  ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد  نمونه تازه نباشد – نمونه بدون لیبل باشد چهارشنبه
۶۴ D-Dimmer پلاسما(سیتراته)   از پلاسمایی که حداقل ۱۰ دقیقه با دور ۳۰۰۰g   سانتریفوژ شده استفاده شود (فاقد پلاکت باشد) لیز شدید – لخته بودن- نسبت خون به ضد انعقاد رعایت نشده باشد - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۶۵ DHEA سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود لیز شدید نمونه - نمونه بدون لیبل باشد پنجشنبه
۶۶ Direct Coombs Test  خون تام همراه با EDTA - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۶۷ Donor WBC cross mach سرم گیرنده به ۵ سی سی خون کامل دهنده نیاز است در صورت دیالیز کمتر از ۷۲ ساعت قبل از انجام تست - نمونه بدون لیبل باشد شنبه - دوشنبه
۶۸ ESR خون تام  در موارد غیر اورژانس ناشتا باشد یا ۴ ساعت از غذا خوردن گذشته باشد لخته – همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۶۹ Estradiol سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود لیز شدید نمونه - نمونه بدون لیبل باشد یکشنبه ها
۷۰ FBS (Fasting Blood Sugar) سرم بیمار باید ۸-۱۰ ساعت ناشتا باشد  نمونه بدون لیبل باشد-همولیز شدید هر روز
۷۱ Ferritin سرم - لیز شدید نمونه- لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۷۲ Fluid Direct & Culture مایعات بدن بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد و نمونه در شرایط استریل گرفته شود و شرایط ارسال نمونه رعایت شده باشد. نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۷۳ Free PSA سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید- لیپمیک شدید – کم بودن نمونه- بیمار اخیرا"معاینه رکتال و یا بافت برداری سوزنی نشده باشد و انزال ممکن است سبب افزایش موقتی تست شود - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۷۴ Free Testosterone سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود لیز شدید نمونه - نمونه بدون لیبل باشد - لیپمیک شدید یکشنبه -
چهارشنبه
۷۵ FSH سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود لیز شدید نمونه - نمونه بدون لیبل باشد - لیپمیک شدید یکشنبه -
چهارشنبه
۷۶ Fibrinogen پلاسما (سیتراته) عدم مصرف داروهای ضد انعقاد(به عنوان مثال وارفارین سبب افزایشPT و  هپارین سبب افزایشPTT می شود) کم بودن یا زیاد بودن حجم خون – لیز بودن خون - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۷۷ G۶PD خون تام  _ لخته – همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۷۸ GCT (Glucose Challenge Test) سرم نمونه گیری پس از خوردن ۵۰گرم گلوکز  نمونه بدون لیبل باشد - عدم رعایت فاصله زمانی - لیپمیک شدید هر روز
۷۹ GGT
(Gamma-GT)
سرم -  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۸۰ GTT (Glucose Tolerance Test) سرم نمونه ناشتا+نمونه گیری پس از خوردن ۷۵گرم گلوکزدر ساعتهای ۱-۲-۳  نمونه بدون لیبل باشد - عدم رعایت فاصله زمانی هر روز
۸۱ Hansel ادرار ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد  نمونه تازه نباشد – نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۸۲ HBS Ab سرم یا پلاسما ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۸۳ HBS Ag سرم یا پلاسما ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۸۴ HCV سرم یا پلاسما ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۸۵ HDL سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد نمونه بدون لیبل-همولیز شدید هر روز
۸۶ Hemogolobin Electrophoresis خون کامل - لیز شدید نمونه- لیپمیک شدید – لخته بودن خون کامل - نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۸۷ HIV سرم یا پلاسما ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۸۸ HLA سرم گیرنده به ۵ سی سی خون کامل دهنده نیاز است  بدون لیبل باشد دوشنبه
۸۹ IgA  سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید نمونه- لیپمیک شدید – عدم رعایت شرایط نگهداری - نمونه بدون لیبل باشد دوشنبه
۹۰ IgE سرم -  بدون لیبل باشد یکشنبه
۹۱ IgG سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید نمونه- لیپمیک شدید – عدم رعایت شرایط نگهداری - نمونه بدون لیبل باشد دوشنبه
۹۲ IgM سرم ترجیحاً ناشتا لیز شدید نمونه- لیپمیک شدید – عدم رعایت شرایط نگهداری - نمونه بدون لیبل باشد دوشنبه
۹۳ Indirect Coombs Test  سرم - همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۹۴ LDH سرم - نمونه بدون لیبل-همولیز هر روز
۹۵ LDL سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد نمونه بدون لیبل-همولیز شدید هر روز
۹۶ LE-Cell خون تام در ارلن ترجیحاً ناشتا باشد یا ۴ ساعت از غذا خوردن گذشته باشد لخته – همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۹۷ LH سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود لیز شدید نمونه - نمونه بدون لیبل باشد یکشنبه -
چهارشنبه
۹۸ Lipase سرم - نمونه بدون لیبل هر روز
۹۹ Magnesium (Mg) سرم - نمونه بدون لیبل-همولیز شدید-نو یا اسید واش نبودن لوله هر روز
۱۰۰ Micro albumin ادرار - آلودگی نمونه - هموگلوبینوری شدید- کدورت نمونه به هر علل - نمونه بدون لیبل باشد دوشنبه
۱۰۱ Nephrostomy fluid Culture ترشحات نفرستومی نمونه گیری باید در ظرف استریل و دربسته انجام گیرد و بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد. نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۰۲ Na - K سرم - کم بودن و لیز بودن نمونه  هر روز
۱۰۳ Occult Blood(OB) مدفوع ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد - سه روز پرهیز از مواد گوشتی و حبوبات و سبزیجات و غلات  نمونه تازه نباشد – نمونه خشک شده باشد - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۰۴ P ANCA سرم -  بدون لیبل باشد - عدم تازگی نمونه یکشنبه- چهارشنبه
۱۰۵ P.B.S خون تام  ترجیحاً ناشتا باشد لخته – همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۰۶ Panel WBC cross mach -RPA سرم گیرنده به ۱۰لوله خون هپارینه یا دفیبرینه (۵سی سی )افراد سالم نیاز است  بدون لیبل باشد شنبه - دوشنبه
۱۰۷ Phos (Phosphorus) سرم ترجیحا ناشتا نمونه بدون لیبل-همولیز شدید-نو یا اسید واش نبودن لوله هر روز
۱۰۸ Progestron سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود لیز شدید نمونه - نمونه بدون لیبل باشد یکشنبه ها
۱۰۹ Prolactin سرم دو ساعت پس از بیداری حداقل ۳۰ دقیقه در حالت نشسته و آرامش لیز شدید نمونه - نمونه بدون لیبل باشد یکشنبه- چهارشنبه
۱۱۰ Protein Electrophoresis سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید نمونه – لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۱۱۱ PSA سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید- لیپمیک شدید– بیمار اخیرا"معاینه رکتال و یا بافت برداری سوزنی شده باشد و انزال ممکن است سبب افزایش موقتی تست شود - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۱۲ PTH سرم ناشتا  لیز شدید نمونه - لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد روزهای فرد
۱۱۳ PT-PTT پلاسما (سیتراته) عدم مصرف داروهای ضد انعقاد(به عنوان مثال وارفارین سبب افزایشPT و  هپارین سبب افزایشPTT می شود) کم بودن یا زیاد بودن حجم خون – لیز بودن خون - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۱۴ Reticulocyte خون تام  ترجیحاً ناشتا باشد لخته – همولیز-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۱۵ RPR سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۱۶ Semen  Analysis مایع منی نمونه باید بین ۲ تا ۷ روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود -ظرف نمونه تمیز و فاقد ترکیبات دترجنت یا سایر مواد سمی باشد- مثانه باید قبل از خروج منی تخلیه گردد-نمونه در مجاورت گرما و یا سرمای شدید قرار نگیرد نمونه  کمتر از دوروز و بیشتر از هفت روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود  – بیش از ۱ ساعت از انزال جهت  گرفتن نمونه گذشته باشد- برای کشت (اگر آنتی بیوتیک مصرف کرده باشد ) -نمونه بدون لیبل باشد روزهای فرد
ساعت ۱۳
۱۱۷ Serum Iron(Fe) سرم ناشتا و صبح نمونه بدون لیبل-همولیز شدید-نو یا اسید واش نبودن لوله هر روز
۱۱۸ Sputum Direct &Culture خلط بیمار ناشتا باشد- آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد- باید خلط ریه را بگیرند نه آب دهان نمونه بدون لیبل باشد - نمونه به طریقه صحیح گرفته نشده باشد (با آب دهان مخلوط باشد) هر روز
۱۱۹ Stool Culture مدفوع بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد- داروهای ضد آمیب و ضد انگل مصرف نکرده باشد  نمونه تازه نباشد – خشک بودن نمونه -نمونه فاقد مشخصات بیمار ویا درخواست پزشک باشد هر روز
۱۲۰ Stool examination(S/E) مدفوع ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد- بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد-نمونه در مجاورت گرما و یا سرمای شدید قرار نگیرد  بیش از ۱ ساعت از گرفتن نمونه گذشته باشد – مدفوع با ادرار مخلوط شده باشد-  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۲۱ سرم در صورت داشتن سابقه قبلی و مصرف دارو با پزشک مربوطه هماهنگ شود لیز شدید نمونه - لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۲۲ T۳Uptake سرم در صورت داشتن سابقه قبلی و مصرف دارو با پزشک مربوطه هماهنگ شود لیز شدید نمونه - لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۲۳ سرم در صورت داشتن سابقه قبلی و مصرف دارو با پزشک مربوطه هماهنگ شود لیز شدید نمونه - لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۲۴ Testosterone سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود. ورزش نکرده باشد لیز شدید نمونه - نمونه بدون لیبل باشد یکشنبه ها
۱۲۵ TG (Triglycerid) سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد نمونه بدون لیبل-همولیز شدید هر روز
۱۲۶ Throat Direct & Culture ترشحات حلق بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد- نمونه فقط از لوزه ها گرفته شده باشد             (با حفره دهانی آلوده نشده باشد) نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۲۷ Tracheal Discharge Culture تراشه نمونه گیری باید در ظرف استریل و دربسته انجام گیرد نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۲۸ Troponin I خون کامل/ سرم بیمار نباید زیاد هپارین گرفته باشد لیز شدید - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۲۹ TSH سرم در صورت داشتن سابقه قبلی و مصرف دارو با پزشک مربوطه هماهنگ شود لیز شدید نمونه - لیپمیک شدید - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۳۰ Urethra Discharge Direct  & Culture ترشحات مجرا بیمار ادرار نکرده باشد-بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۳۱ Uric Acid سرم -  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۳۲ Urine analysis (U/A) ادرار بیمار سرم قندی دریافت نکرده باشد- مقدار زیاد آب مصرف نکرده باشد یا دچار کم آبی نشده باشد - ظرف نمونه تمیز و عاری از مواد اسیدی یا قلیایی باشد نمونه تازه نباشد – قبل ازآزمایش در مجاورت گرما و سرما قرارگرفته باشد - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۳۳ Urine Culture ادرار بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد– داروی مدر مصرف نکرده باشد - سرم قندی دریافت نکرده باشد- نمونه از قسمت میانی ادرار گرفته شده باشد. نمونه ادرار تازه نباشد  - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۳۴ Urine Electrophoresis ادرار - هموگلوبینوری شدید - نمونه بدون لیبل باشد سه شنبه
۱۳۵ Vaginal Direct & Direct ترشحات واژن بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۳۶ VBG خون وریدی هپارینه - لخته -  نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۳۷ Vitamin B۱۲-cobalamin Serum  ناشتا نمونه بدون لیبل باشد - ایکتریک --همولیز شدید هر ۱۵روز
۱۳۸ Vit D سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید نمونه -لیپمیک بودن نمونه - نمونه بدون لیبل باشد روزهای فرد
۱۳۹ VLDL سرم بیمار باید ۱۲-۱۰ ساعت ناشتا باشد  نمونه بدون لیبل باشد-همولیز شدید هر روز
۱۴۰ Widal سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۴۱ Wound Discharge Culture ترشحات زخم سوآپ خشک نباشد نمونه بدون نام و لیبل باشد هر روز
۱۴۲ Wright سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۴۳ Zn سرم - نمونه بدون لیبل-همولیز شدید-نو یا اسید واش نبودن لوله هر روز
۱۴۴ ۱۷OH-Progestron سرم در صورت درخواست پزشک، در زمان مربوطه آزمایش داده شود لیز شدید نمونه - نمونه بدون لیبل باشد یکشنبه ها
۱۴۵ ۲hpp سرم نمونه گیری ۲ساعت پس از خوردن صبحانه  نمونه بدون لیبل باشد - فاصله زمانی رعایت نشده باشد هر روز
۱۴۶ ۲ME سرم ترجیحا" ناشتا لیز شدید – نمونه لیپمیک - نمونه بدون لیبل باشد هر روز
۱۴۷ H.pylory Ag Stool بیمار آنتی بیوتیک مصرف نکرده باشد- داروهای ضد آمیب و ضد انگل  مصرف نکرده باشد  نمونه تازه نباشد – خشک بودن نمونه -نمونه فاقد مشخصات بیمار ویا درخواست پزشک باشد هر روز

دفعات مشاهده: 1986 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر