دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • خدمات قابل ارائه
  • فراگیران
  • کارکنان

پرسشنامه رضایت سنجی بیماران از خدمات بیمارستانی


دانشگاه علوم پزشـکی و خـدمات بـهداشتـی درمانی ایـران
معاونت درمان

مرکز فوق تخصصی شهی هاشمی نژاد

پرسشنامه رضایت سنجی بیماران از خدمات بیمارستانی


این پرسشنامه به منظور سنجش میزان رضایت شما از خدمات ارائه شده در بیمارستان تهیه گردیده است ، خواهشمنداست به سوالات مطرح شده با دقت پاسخ دهید تا شما نیز در افزایش سطح کیفی خدمات ارائه شده سهمیم باشید . ( پیشاپیش از همکاري صمیمانه شما کمال تشکر را دارد .) 
:: اطلاعات عمومی

1 لطفاً تعداد مراجعات خود را مشخص فرمایند
اولین مراجعه
بین 2 تا 4 مراجعه
بیش از 5 مراجعه
2 سن
پاسخ را در کادر وارد کنید:
3 جنسیت
مرد
زن
4 ميزان تحصيلات
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
5 وضعیت تاهل
مجرد
متاهل
غیره
6 بخش
پاسخ را در کادر وارد کنید:
7 تاریخ

تاریخ شمسى:

8 تکمیل شده توسط
بیمار
همراه بیمار
9 نحوه بستري
اورژانس
درمانگاه
مطب
:: نگهبانی

10 طرز برخورد نگهبانی با شما و همکاران،
راضی
نسبتاً راضی
ناراضی
موردي نداشت
:: پذیرش

11 طرز برخورد پرسنل پذیرش
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
12 ارائه آموزش هاي لازم بدو پذیرش
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
13 رعایت نوبت وقت ویزیت – عمل جراحی
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
14 ارائه توضیحات در رابطه با نوع بیمه، هزینه ها ، نوع اتاق و سایر موارد مورد نیاز با صبر و آرامش
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: منشی بخش

15 طرز برخورد و پاسخگویی منشی بخش
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: واحد خدمات

16 برخورد پرسنل خدمات با شما
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
17 وضعیت بهداشت و نظافت بخش، اتاق ، سرویس بهداشتی و ...
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: کادر پزشکی

18 طرز برخورد و پاسخگویی پزشکان
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
19 ارائه آموزشهاي لازم درطول درمان و ترخیص توسط پزشک به شما
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
20 نحوه پاسخ گویی پزشکان به سوالات بیماران
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
21 تاثر عملکرد پزشک بر بهبودي بیماري شما
راضی
نسبات راضی
ناراضی
موردی نداشت
22 در دسترس بودن پزشکان درصورت نیاز
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
23 حفظ حریم شما هنگام معاینه پزشکی
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: کادر پرستاري

24 طرز برخورد و پاسخگویی پرسنل پرستاري
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
25 ارائه آموزش ها درطول درمان و ترخیص توسط کادر پرستاري
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
26 یزان رسیدگی پرستاران و ارائه خدمات به شما،
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
27 توجه پرستاران به حفظ آرامش
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
28 دسترسی به پرسنل پرستاري درصورت نیاز
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
29 فراهم کردن تسهیلات لازم جهت بهداشت فردي ( در اختیارقراردادن لباس و ملحفه و...)
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
30 ارائه اطلاعات در مورد مراقبت از خود توسط پرستار( رژیم غذایی، میدان فعالیت ، استفاده از دارو و...)
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
31 حفظ حریم شما هنگام انجام مراقبت توسط پرسنل پرستاري
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
32 کمک به شما در انجام امور مختلف ( خوردن دارو، غذا و ...)
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: آزمایشگاه

33 طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان آزمایشگاه
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
34 دقت و مهارت نمونه گیر آزمایشگاه
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: تغذیه

35 کیفیت غذا
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
36 نحوه سرو غذا و جمع آوري ظروف
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
37 رعایت رژیم غذائی بیمار
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
38 طرز برخورد مسئول توزیع غذا
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
39 ساعت توزیع غذا
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: ترخیص و صندوق

40 سرعت انجام ترخیص
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
41 ارائه راهنمایی لازم براي انجام امور بیمه گري
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
42 پرداخت هزینه فقط در صندوق
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
43 برخورد پرسنل ترخیص
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
44 طرز برخورد پرسنل صندوق
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: تصویر برداري

45 طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان تصویر برداري ( رادیولوژي- سونوگرافی – CT و ...)
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
46 مدت انتظار در واحد تصویر برداري
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
47 رائه آموزش و توضیحات لازم
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: داروخانه

48 طرز برخورد و پاسخگویی کارکنان
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
49 آموزش لازم جهت مصرف دارو
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
50 حوه پذیرش و مدت انتظار
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: امکانات رفاهی

51 وجود آرامش در بخش ( وضعیت سرو صدا ، نور و ...)
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
52 وضعیت تهویه اتاق ها
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
53 وضعیت بهداشتی و نظافتی
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
54 مناسب بودن ساعات ملاقات
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
55 انجام مددکاري
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
56 امکانات براي همراهانتان ( غذا ، صندولی و ...)
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
57 امکانات ارتباطی موجود ( تلفن و ...)
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
58 وجود مکان مناسب براي انجام فرایض دینی
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
59 نحوه ارائه خدمات آمبولانس خصوصی ( درصورت استفاده )
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
60 رعایت حفظ حریم خصوصی و تفکیک فضاي زن و مرد
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
61 علائم راهنما براي مراجعه به واحدهاي مختلف
راضی
نسبتا راضی
ناراضی
موردی نداشت
:: ارزیابی نهایی

62 الف : چنانچه لازم باشد مجدداٌ تحت مراقبت قرارگیرید آیا به این بیمارستان خواهید آمد ؟
بلی
خیر
63 ب : آیا درصورت نیاز به بستري شدن به اقوام و دوستان خود این بیمارستان را پیشنهاد می کنید ؟
بلی
خیر
64 ج – چنانچه پیشنهاد یا انتقادي دارید، ذکر بفرمائید .