میز خدمت الکترونیک

گزارش عملکرد آموزش سلامت دفتر پرستاری سال ۱۴۰۰

 
 
 

گزارش عملکرد آموزش سلامت دفتر پرستاری 9 ماهه اول

 • تهیه و تدوین پمفلت خودمراقبتی اکسیژن تراپی درمنزل جهت بیماران ترخیصی کووید
 • تهیه پمفلت ترخیص ایمن جهت بیماران ترخیصی کووید
 • تهیه پمفلت آموزشی بیوپسی پروستات
 • تهیه پمفلت آموزشی خودمراقبتی آمادگی مددجویان کاندید آندوسکوپی وکولونوسکوپی
 • ارزیابی عملکرد بیماران دررابطه با بهداشت دست
 • ارزیابی عملکرد خودمراقبتی بیماران دیابتی
 • ارزیابی عملکرد خودمراقبتی بیماران همودیالیز
 • ارزیابی خودآزمایی پستان دربیماران بستری بخش شفا درماه اکتبر
 • تهیه فیلم آموزشی دررابطه با مراقبت از فیستول وکاتتر شریانی ، وریدی
 • ارائه لینک ارزیابی پیش گیری از دیابت وبررسی نتایج درهفته دیابت بالغ بر ۲۰۰ نفر و ۵ نفر
 • توصیه به پی گیری باریسک بالا و ۱نفرباریسک بسیاربالا
 • ارزیابی میزان آگاهی پرستاران جدیدالورود دررابطه با پمفلت های خودمراقبتی بیماران

گزارش عملکرد بررسی وضعیت سلامت مراجعین درمانگاه 6 ماهه اول

کل مراجعین  ۲۷۹
مراجعین مبتلا به دیابت ۴۸
مراجعین اعتیاد به سیگار یا قلیان ۳۷
ارجاع به درمانگاه قلب ۱۱
ارجاع به درمانگاه داخلی ۸
ارجاع به درمانگاه تغذیه MBI بالاتر از ۲۵ ۳۲
ارجاع به درمانگاه غدد ۵۵
 

 

 

گزارش عمکرد 9 ماهه اول سال 1400

 
 
 

Template settings