میز خدمت الکترونیک

کتابچه آشناسازی کارکنان جدیدالورود با قوانین و مقرارات بیمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد را می توانید از طریق لینک زیر دریافت نمایید. 

Template settings