برنامه های فرهنگی و مناسبتی بیمارستان(1403)
در بیمارستان هاشمی نژاد، مدیر کیفیت و سایر مدیران ارشد، زیر نظر مستقیم ریاست بیمارستان انجام وظیفه مینمایند.مدیر کیفیت کمک میکند تا اطمینان یابیم که تولید و یا خدمت ارائه شده سازمان، اهداف آن را تامین می نماید. فعالیت مستمر مدیر کیفیت وافراد زیر مجموعه، سبب برآورده شدن انتظارات مشتریان و همچنین تامین ملاحظات قانونی میگردد. مدیرکیفیت به نوعی بر تضمین کیفیت نیز مدیریت کرده و هماهنگ کننده فعالیتهای سازمان در سطح کلان و خرد برای تامین استانداردهای ملی و بین المللی است. کلیه واحدها و پزشکان، با این واحدارتباط و تعامل نزدیکی داشته و از طریق این واحد، موظف به رعایت استانداردها و برآوردن انتظارات ذینفعان درون و برون سازمانی میگردند.


مسئول واحد کیفیت: سرکار خانم عاطفه نصیر دیوانی

شماره تماس: 0218116396

 

 این واحد در این مسیر از ابزارهای ارزیابی وسیستمهای اعتبار سنجی از جمله ابزارهای اصلی ارزیابی کیفیت سازمانها در براورد استانداردهای ملی وبین المللی استفاده نموده تا بتواند ضمن حسابرسی سازمان، دست یابی آن رابه اهداف، محقق نماید. از این رو در بعضی سازمانها به عنوان مدیر سیستم ها وروشها نیز نامیده میشود. بطور خلاصه  میتوان مسئولیتهای مدیر کیفیت را که یکی از مدیران ارشد سازمان وجزو کمیته حاکمیتی است به شرح زیر بیان نمود:

 1. نظارت بر اجرای خدمات با کیفیت توسط کارکنان
 2. نظارت بر ارائه دهندگان خدمت در تعامل با تامین کنندگان
 3. تثبیت وتعبیه روشهاواستانداردها
 4. ارزیابی نیاز های مشتریان و اطمینان ازبراورده شدن انها
 5. اجرای استانداردها با رعایت ایمنی وسلامت
 6. اطمینان از انکه ارائه خدمات سبب تامین استانداردها ی ملی وبین المللی میگردد.
 7. جستجوی راههای جدید برای کاهش اشتباهات، خطاهای گروه پزشکی وپیرا پزشکی وکارکنان ستادی-پشتیبانی، رصد و تشکیل جلسات بررسی علل جهت کاهش خطاها.
 8. نظارت وکنترل بر تولید وحفظ مستند سازی
 9. ارزیابی عملکرد کلیه واحدها  از طریق جمع اوری اطلاعات وتهیه گزارشات اماری از طریق رصد شاخصهای اماری مرتبط
 10.  ارائه پیشنهادات برای تغییر وارتقای مستمر وچگونگی اجرای انها
 11. استفاده از ابزارهای کیفی  برای اطمینان از حرکت مدیران وکارکنان در جهت ارتقا وبهبود مستمر سازمان
 12. اطمینان ازکفایت وبهره وری سازمان در مقایسه با رقبا
 13.  مدیریت بر اجرا واثر بخشی برنامه های بهبود مرتبط با اهداف، خط مشی و سیاستهای سازمان
 14. مشارکت با سایر اعضای کمیته حاکمیتی در تهیه برنامه استراتژیک  وبیانیه های ارزشی سازمان
 15. نظارت بر عملکرد کمیته های بیمارستانی در جهت تحقق اهداف
Template settings