میز خدمت الکترونیک

واحد ایمنی و بحران

مسئول ایمنی بیمار: شیده گنجه ای

کارشناس ایمنی بیمار: مریم عادلی نسب

اهم مسئولیت ها و شرح وظایف واحد:
  • مشارکت در تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
  • هماهنگی برنامه ایمنی بیمار با مدیریت ارشد بیمارستان
  • تدوین، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استاندردهای بیمارستان های دوستدار ایمنی با همکاری ذینفعان
  • شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه
  • خودارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی در بیمارستان
  • طراحی و برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقا درک و بصیرت کارکنان از استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار
  • بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن
  • شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان
  • همکاری درانجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدیدهای مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع
  • نظارت بر ایجاد و چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان

گزارش نتایج  RCA

فرم های مشارکت و یادگیری از نتایج RCA جهت استفاده فراگیران توسط واحد ایمنی بیمارستان در سه دوره ۹۷، ۹۸ و ۹۹ ارائه شده است. 
Template settings