میز خدمت الکترونیک

آقای دکتر مرتضی باقری

مدیر عامل مرکز

آقای عبدالله مینویی

معاون اجرایی مرکز

آقای دکتر نیما نریمانی

معاون درمانی و آموزشی مرکز

خانم فرزانه نقیبی

مدیر پرستاری مرکز

 

 

خانم مهتاج هاشمی

مدیر منابع انسانی و امور اداری

خانم سیده مریم حسینی

مدیر کیفیت

خانم شیده گنجه ای 

مدیر ایمنی بیماران

 
Template settings