میز خدمت الکترونیک

مجوزها و پروانه های اخذ شده بیمارستان را از طریق لینکهای زیر میتوانید مشاهده نمایید. 

 

Template settings