میز خدمت الکترونیک
 
 
رسالت 

ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، درمانی و مراقبتی فوق تخصصی کلیه ومجاری ادرار در راستای تحقق ارتقای سلامت جامعه

 

چشم انداز 

پیشتاز کیفیت درمان و آموزش در کشور

ارزش ها
  •     بیمار محوری
  •     کرامت کارکنان
  •     دانش محوری
  •     همدلی ومشارکت جویی
  •     تعالی جویی  و تفکر ناب
  •     مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی 
Template settings