میز خدمت الکترونیک

برنامه درمانگاه

 
 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۲/۲۹ | 
 
 

تلفن نوبت دهی ۲۵۰۱۵۰۸۰ بدون تعطیلی و اشغالی می باشد
 
روز ارولوژی ارولوژی پیوند نفرولوژی نفرولوژی آنکولولوژی جراح عروق عفونی جراحی
  صبح عصر   صبح عصر صبح      
شنبه دکتر امامی
دکتر اخیاری
دکتر نریمانی
دکتر نریمانی
دکتر روحی
دکتر نیری
  دکتر ملکوتیان دکتر یحیایی دکتر ظرافت فرد دکتر اکبری   دکتر سرمدی
یکشنبه دکتر عطار
دکترخالقی مهر
دکتر اخیاری
دکتر صفاری
دکتر خالقی مهر
دکتر گوران
  دکتر سندگل
دکتر مرغوب
دکتر ناظم زاده
دکتر آموزگار
  دکتر خوانین زاده
دکتر پورسالاری
   
دوشنبه دکتر کمالی
دکتر عطار
دکتر خالقی مهر
دکتر عطار
دکتر صفاری دکتر مرغوب دکتر یحیایی
دکتر نجفی
دکتر رزاق دکتر موسوی دکتر آموزنده  
سه شنبه دکتر نیری
دکتر هادی
دکتر چوپانی
دکتر کمالی
دکتر گوران
دکنرصفاری
  دکتر عصاره دکتر مرغوب دکتر ظرافت فرد دکتر خالقیان    
چهارشنبه دکتر عظیمی
دکتر روحی
دکتر نریمای
دکتر نیری
دکتر نریمانی
دکتر عظیمی
  دکتر نجفی دکتر آموزگار دکتر عارف پور دکتر موحدین    
پنج شنبه دکتر صفاری
دکتر خالقی مهر
- - - - - دکتر سپاس    

Template settings