بیمارستان شهید هاشمی نژاد- بیمه های طرف قرارداد
بیمه های طرف قرارداد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۸ | 

سامی بیمه های طرف قرارداد با مرکز
 

۱ - سازمان تامین اجتماعی ۷ - بانک ملت
۲ - خدمات درمانی ۸ - شرکت فولاد ایران
۳ - نیروهای مسلح ۹ - هیأت امنای ارزی
۴ - کمیته امداد حضرت امام (ره) ۱۰ - سازمان زندانها
۵ - کمیسریای عالی پناهندگان ۱۱ - شهرداری
۶ - آتیه سازان حافظ
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.33630.56917.fa
برگشت به اصل مطلب