مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد- [اخبار پایگاه]
اعطای جوایز به پرسنل نمونه سه ماهه اول سال 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۴ | 

در این جلسه مهدی کوچک زاده مدیر مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد، فاطمه سمنانی مدیر واحد سیستم ها و روش ها و فرزانه نقیبی مدیر پرستاری و مهتاج هاشمی مدیر امور اداری بیمارستان حضور داشتند.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد:
http://iums.ac.ir/find.php?item=283.30283.54006.fa
برگشت به اصل مطلب