دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • آموزش
  • پژوهش
  • پیک سلامت
  • منوی چهار
  • منوی پنج
  • منوی شش
  • منوی هفت
  • منوی هشتدفتر توسعه آموزش (EDO) بیمارستان شهید هاشمی نژاد
تقویم های آموزشی فراگیران
دفتر آموزش
واحد سمعی و بصری
آموزش مهارت های بالینی
اعضای هیئت علمی
آموزش های مجازیبرنامه آموزشی کارکنان
برنامه های فرهنگی و ورزشی
سمینارهای آموزشی - تفریحی سالانه
محتوای دوره های آموزشی
پمفلت های آموزشی کارکنانپمفلت آموزشی بیماران
کارگاه های آموزش به بیمار

معاونت پژوهشی
کتابخانه
انتشارات مرکز
مرکز توسعه تحقیقات بالینی
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

راهنمای تلفن

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 
راهنمای تلفن مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد به تفکیک حروف الفبا
الف پ  ت ص
آزمایشگاه پذیرش  ۵۷۶ ۸۱۱۶ پذیرش ۵۳۲ ۸۱۱۶ تجهیزات پزشکی ۳۱۷ ۸۱۱۶ صدای شما ۲۴۶ ۸۱۱۶
آزمایشگاه ریاست ۵۵۴ ۸۱۱۶ پیوند ۲۳۰-۲۳۷ ۸۱۱۶ تغذیه ۳۳۱ ۸۱۱۶ کنترل عفونت ۲۹۵ ۸۱۱۶
آزمایشگاه سوپروایزر ۵۶۱ ۸۱۱۶ پاویون رزیدنت خانم ۴۶۱ ۸۱۱۶ تاسیسات  ۴۲۰ ۸۱۱۶
آزمایشگاه اورژانس  ۵۱۸ ۸۱۱۶ پاویون رزیدنت ارشد ارولوژی ۴۵۰ ۸۱۱۶ تاسیسات دفتر فنی ۴۲۱ ۸۱۱۶
آزمایشگاه پاتولوژی ۵۱۷-۵۱۳ ۸۱۱۶ پاویون رزیدنت نفرو آقا ۴۵۵ ۸۱۱۶ تاسیسات مسئول ۴۶۶ ۸۱۱۶ ن
آزمایشگاه ایمونولوژی ۵۵۲ ۸۱۱۶ پاویون رزیدنت سال یک ارولوژی ۴۵۲ ۸۱۱۶ تیراژه  ۵۶۷ ۸۱۱۶ نگهبانی حراست ۴۷۰ ۸۱۱۶
آزمایشگاه بیوشیمی ۵۱۲ ۸۱۱۶ پاویون رزیدنت ارو مقیم ۴۵۴ ۸۱۱۶ تاکسی سرویس ۴۸۲ ۸۱۱۶ نگهبانی  بحران ۴۷۷ ۸۱۱۶
آزمایشگاه بانک خون ۵۱۵-۵۱۴ ۸۱۱۶ پاویون اتند بیهوشی ۴۸۱ ۸۱۱۶ تریا ۴۷۱ ۸۱۱۶ نگهبانی پارکینگ ۴۸۳ ۸۱۱۶
اورژانس ۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲ ۸۱۱۶ پاویون فلوهای خانم  ۴۶۰-۳۹۱ ۸۱۱۶ تدارکات ۴۴۹ ۸۱۱۶ نگهبانی سالن ۵۳۳ ۸۱۱۶
اورژانس اتاق عمل سرپایی ۵۴۶ ۸۱۱۶ پاویون فلوهای آقا ۴۵۳ ۸۱۱۶ توانمندسازی کارکنان ۳۵۴ ۸۱۱۶ نظام سلامت  ۴۹۴ ۸۱۱۶
اورژانس (صندوق)  ۵۴۳ ۸۱۱۶ پزشکی هسته ای ۵۵۰-۵۵۳ ۸۱۱۶ س
اتاق عمل  ۲۷۰-۲۷۱ ۸۱۱۶ پیشنهادات ۴۹۲ ۸۱۱۶ CCU   ۳۹۰-۳۹۷-۳۹۸ ۸۱۱۶ ی
اتاق عمل(مسئول)  ۲۷۲ ۸۱۱۶ سی تی اسکن  ۳۵۹ ۸۱۱۶ یورودینامیک ۴۲۷ ۸۱۱۶
اتاق عمل (انبار) ۲۹۱ ۸۱۱۶ ح CSR   ۴۲۶ ۸۱۱۶
اتاق عمل (ریکاوری) ۲۷۴ ۸۱۱۶ حسابداری  ریاست ۳۱۵ ۸۱۱۶ سنگ شکن  ۵۵۵-۵۵۶ ۸۱۱۶ ه - و
اتاق عمل (پزشکان) ۲۷۳ ۸۱۱۶ حسابداری اموال ۳۱۶ ۸۱۱۶ سنگ شکن (مسئول) ۵۵۷ ۸۱۱۶ ویلچر  ۴۶۲ ۸۱۱۶
آنژیوگرافی  ۴۱۱-۴۱۳ ۸۱۱۶ حسابداری رسیدگی ۳۱۳ ۸۱۱۶ سونوگرافی ۴۸۸ ۸۱۱۶
اتاق آموزش  ۳۲۹ ۸۱۱۶ حسابداری صدور چک ۳۱۴ ۸۱۱۶ سونوگرافی (پزشک)  ۴۳۴ ۸۱۱۶ د
اطلاعات ۵۳۰-۵۳۱ ۸۱۱۶ حسابداری درآمد ۴۳۵ ۸۱۱۶ سمعی و بصری  ۳۳۰ ۸۱۱۶ دفتر پرستاری ۳۳۲-۳۳۳ ۸۱۱۶
آبدارخانه ریاست ۳۲۶ ۸۱۱۶ حسابداری ترخیص  ۴۳۷ ۸۱۱۶ سپتیک ۵۰۹ ۸۱۱۶ داروخانه ۵۳۸ ۸۱۱۶
اتاق دوربین ۵۲۲ ۸۱۱۶ حسابداری صندوق ۵۳۵ ۸۱۱۶ داروخانه انبار ۴۱۶ ۸۱۱۶
اتاق فتوکپی ۵۲۴ ۸۱۱۶ م دبیرخانه ۳۲۵ ۸۱۱۶
IT ۵۶۷-۳۰۸ ۸۱۱۶ مهارت بالینی   ۴۳۶ ۸۱۱۶ درمانگاه نوبت دهی ۴۶۷ ۸۱۱۶
آمفی تئاتر ۵۲۵ ۸۱۱۶ ل مدیریت  ۳۰۵-۳۱۲ ۸۱۱۶ درمانگاه ۴۰۰-۴۰۱ ۸۱۱۶
ب لاندری ۴۲۴ ۸۱۱۶ مرکز تلفن ۹-۲۱۱ ۸۱۱۶ درمانگاه ارولوژی  ۴۰۴-۴۰۳-۴۰۲-۴۱۰ ۸۱۱۶
بخش امید  ۲۵۰-۲۶۰ ۸۱۱۶ ۸۱۱۶ مددکاری ۲۹۹ ۸۱۱۶ درمانگاه نگهبانی ۴۰۵ ۸۱۱۶
بخش سروش ۲۲۰-۲۲۹ ۸۱۱۶ ف  مدارک پزشکی ۵۶۲ ۸۱۱۶ درمانگاه  ۴۰۶ ۸۱۱۶
بخش شفا ۳۶۰-۳۷۰ ۸۱۱۶ فیزیوتراپی ۴۹۵ ۸۱۱۶ مدیریت کیفیت ۳۹۶ ۸۱۱۶ درمانگاه مشاور پیوند ۴۰۷ ۸۱۱۶
بخش ICU                  ۳۸۰-۳۸۱ ۸۱۱۶ ۸۱۱۶ مرکز تحقیقات ۲۹۴-۳۱۰ ۸۱۱۶ درمانگاه نفرولوژی ۴۰۸-۴۰۹ ۸۱۱۶
بخش دکتررسولی  ۳۴۰-۳۵۰ ۸۱۱۶ ک مرکز تحقیقات بالینی ۳۵۳ ۸۱۱۶ دیالیز  ۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲ ۸۱۱۶
بخش سینا ۲۴۰-۲۴۱ ۸۱۱۶ کارگزینی ۳۲۳ ۸۱۱۶ مرکز تحقیقات هیئت علمی ۳۵۵ ۸۱۱۶ دیالیز مسئول ۵۰۲ ۸۱۱۶
بخش سهیل ۲۰۱-۲۷۸ ۸۱۱۶ حقوق و دستمزد  ۳۲۲ ۸۱۱۶ مرکز تحقیقات کلاس آموزش ۳۲۱ ۸۱۱۶ دیالیز دکتر رسولی ۳۴۳ ۸۱۱۶
بانک  ۵۳۹ ۸۱۱۶ کارشناس امور مالی ۳۲۴ ۸۱۱۶ MRI ۵۲۷-۵۲۸ ۸۱۱۶ دیالیز صفاقی ۴۷۴ ۸۱۱۶
بهداشت محیط ۳۵۷ ۸۱۱۶ کتابخانه  ۳۲۸ ۸۱۱۶ مهماندار ۴۷۵ ۸۱۱۶
بهداشت حرفه ای ۳۳۷ ۸۱۱۶ کارگران خدمات طبقه دوم ۲۸۰ ۸۱۱۶ ر
بایگانی ۵۶۳ ۸۱۱۶ کارگران خدمات طبقه اول ۲۳۶ ۸۱۱۶ ریاست ۳۰۰-۳۰۱ ۸۱۱۶
بیمه تامین اجتماعی ۵۶۵ ۸۱۱۶ کارگران خدمات طبقه همکف ۵۷۵ ۸۱۱۶ رادیولوژی (پذیرش) ۴۳۱ ۸۱۱۶
بیمه خدمات درمانی ۵۰۶ ۸۱۱۶ کارگران خدمات طبقه زیرزمین ۴۶۸ ۸۱۱۶ رادیولوژی (پرسنل) ۴۳۳ ۸۱۱۶
بسیج ۴۱۷ ۸۱۱۶ کلینیک قلب ۵۵۸ ۸۱۱۶ رادیولوژی (مسئول) ۴۳۰ ۸۱۱۶
بحران ۴۹۲ ۸۱۱۶
بوفه ۴۸۴ ۸۱۱۶
راهنمای تلفن مرکز فوق تخصصی شهید هاشمی نژاد به تفکیک طبقه
نام بخش طبقه تلفن
آنژیوگرافی طبقه زیرزمین ۴۱۱ ۸۱۱۶
دیالیز طبقه زیرزمین ۵۰۰ ۸۱۱۶
رادیولوژی طبقه زیرزمین ۴۳۰ ۸۱۱۶
رستوران طبقه زیرزمین ۴۴۴ ۸۱۱۶
سونوگرافی طبقه زیرزمین ۴۳۱ ۸۱۱۶
آژانس طبقه همکف ۴۸۲ ۸۱۱۶
اورژانس طبقه همکف ۵۴۰ ۸۱۱۶
اکو و تست ورزش طبقه همکف ۵۵۸ ۸۱۱۶
بانک طبقه همکف ۵۳۹ ۸۱۱۶
پذیرش طبقه همکف ۵۳۲ ۸۱۱۶
پاتولوژی طبقه همکف ۵۱۷ ۸۱۱۶
پزشکی هسته ای طبقه همکف ۵۵۳ ۸۱۱۶
ترخیص طبقه همکف ۵۳۷ ۸۱۱۶
داروخانه طبقه همکف ۵۳۸ ۸۱۱۶
سنگ شکن طبقه همکف ۵۵۵ ۸۱۱۶
سی تی اسکن طبقه همکف ۵۶۰ ۸۱۱۶
صندوق طبقه همکف ۵۳۵ ۸۱۱۶
کافی شاپ طبقه همکف ۴۸۴ ۸۱۱۶
مددکاری طبقه همکف ۲۹۹ ۸۱۱۶
مدارک پزشکی طبقه همکف ۵۶۲ ۸۱۱۶
نوید طبقه همکف ۲۱۲ ۸۱۱۶
فتوکپی طبقه همکف ۴۸۴ ۸۱۱۶
اتاقهای عمل طبقه اول ۲۷۲ ۸۱۱۶
اورولوژی مردان (امید) طبقه اول ۲۵۰ ۸۱۱۶
پیوند طبقه اول ۲۳۷ ۸۱۱۶
مهر طبقه اول ۲۴۴ ۸۱۱۶
سینا طبقه اول ۲۴۰ ۸۱۱۶
سروش طبقه اول ۲۲۹ ۸۱۱۶
آزمایشگاه طبقه دوم درمانگاه ۵۱۳ ۸۱۱۶
تجهیزات پزشکی طبقه دوم ۳۱۷ ۸۱۱۶
دفتر پرستاری طبقه دوم ۳۳۲ ۸۱۱۶
تغذیه طبقه دوم ۳۳۱ ۸۱۱۶
ریاست طبقه دوم ۳۰۰ ۸۱۱۶
شفا (زنان و اطفال) طبقه دوم ۳۶۰ ۸۱۱۶
کنترل کیفیت طبقه دوم ۳۹۶ ۸۱۱۶
مدیریت طبقه دوم ۳۰۵ ۸۱۱۶
مسئول IT طبقه دوم ۳۰۸ ۸۱۱۶
بخش دکتر رسولی (نفرولوژی مردان) طبقه دوم ۲۸۰ ۸۱۱۶
هیات امنا طبقه دوم ۳۰۰ ۸۱۱۶
Post CCU طبقه دوم ۳۹۰ ۸۱۱۶
ICU جنرال طبقه دوم ۳۸۰ ۸۱۱۶
مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی طبقه سوم ۳۱۰ ۸۱۱۶
مرکز توسعه پژوهش های بالینی طبقه سوم ۳۵۳ ۸۱۱۶
درمانگاه جنب بیمارستان ۴۰۰ ۸۱۱۶


دفعات مشاهده: 26 بار   |   دفعات چاپ: 0 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر