دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • بیماران و همراهان
 • پزشکان و فراگیران
 • کارکنان
 • درباره ما


دستیاران فوق تخصص
دستیاران تخصص
کارورزان
کارآموزان


دوره آموزشی آشنایی با نگهداشت تجهیزات موتورخانه

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۸ | 
دوره آموزشی آشنایی با نگهداشت تجهیزات موتورخانه در اتریخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ با حضور ۱۰ نفر از پرسنل تاسیسات در کلاس آموزش برگزار گردید.

دفعات مشاهده: 1065 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلاس آموزشی آشنایی با موارد تخلفات اداری

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۸ | 
کلاس آموزشی آشنایی با مصادیق تخلفات اداری در روز سه شنبه تاریخ ۱۳۹۸/۶/۲۷ با حضور ۱۸ نفر از پرسنل پرستاری و پاراکلینیکی با تدریس خانم مهتاج هاشمی در کلاس آموزش بیمارستان برگزار گردید.
 

مطالب دوره

 ﻧﻈﺎم اداری هر ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮیﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن و ارﺑﺎب رﺟﻮع دارای یﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺮراﺗﯽ است که عدم رعایت آنها موجب نارضایتی عمومی و بی انضباطی در کارها خواهد شد.
مهمترین ﺗﺨﻠّﻔﺎت اداری ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 1. اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر ﺧﻼف ﺷﺌﻮن ﺷﻐﻠﯽ یا اداری
 2. ﻧﻘﺾ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وظﯿﻔﻪ اداری 
 3. ایجاد ﻧﺎرﺿﺎیتی در ارﺑﺎب رﺟﻮع یا اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن یا ﺗﺄﺧﯿﺮ در اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ آنها ﺑﺪون دﻟﯿﻞ موجه
 4. تهمت،افترا و هتک حرمت افراد 
 5. اﺧﺎذی 
 6. و ...

دفعات مشاهده: 1055 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

برنامه آموزشی کارکنان

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۵ | 

دفعات مشاهده: 2689 بار   |   دفعات چاپ: 225 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی