دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
 • آموزش
 • پژوهش
 • بیماران و همراهان
 • پزشکان و فراگیران
 • کارکنان
 • درباره ما


دستیاران فوق تخصص
دستیاران تخصص
کارورزان
کارآموزان
کنترل عفونت

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۹ | 

مسئول واحد :  عزیزه آسیابانی

تلفن تماس : ۸۱۱۶۲۹۵

این واحد در طبقه اول مجاور بخش امید قرار دارد. از نظر سازمانی این واحد زیر مجموعه دفتر پرستاری می باشدوظایف مربوط به این واحد بر عهده  سوپروایزر کنترل عفونت این مرکز میباشد  این واحد هر روزه از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۴ انجام وظیفه می نماید. در شیفت های عصر و شب در ارتباط با بیماریهای واگیر و انجام هماهنگی های لازم با مرکز بهداشت تحت پوشش و یا مواجهه شغلی با ترشحات بیمار وneedle stickگزارش به سوپروایزر وقت داده می شود و همچنین گزارش به صورت تلفنی توسط سوپروایزر وقت و به سوپروایزر کنترل  عفونت داده می شود تا در صورت نیاز اقدامات اولیه و هماهنگی های لازم صورت گیرد.

وظایف این واحد به شرح زیرمی باشد:

 • پایش و ارزیابی عفونت در بخشهای ویژه، جنرال، اتاقهای عمل و اورژانسها با استفاده از کشت‌برداری دوره‌ای،کنترل دوره‌ای واحد CSR بیمارستان و کشت از وسائل استریل شده جهت تعیین درجه استریلیتی، کنترل روشهای مراقبتهای بالینی بخشهای ویژه و سایر قسمتهای آسیب‌پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی ، نظارت وکنترل واحدها جهت استخراج نیازهای آموزشی ،کنترل ونظارت بروجود امکانات وشرایط آموزشی واحدها ،کنترل ونظارت برآموزش های انجام شده ، پایش و ارزشیابی مستمر خدمات آموزش مربوطه در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب،نظارت و ارزشیابی ازاجرای ضوابط ومقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت درکلیه واحدهای بیمارستانی وگزارش نتایج به کمیته مزبور،نظارت وکمک درایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته وامکانات موجود،بازدید روزانه ازبخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی وپیگیری موارد گذشته ازطریق نتایج آزمایشات وعلائم بالینی وثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور
 • ارائه پیشنهاد بودجه مورد نیاز و اولویت بندی آنها جهت تهیه تجهیزات ورسانه های آموزشی مربوطه
 • شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی وانجام پژوهش، تدوین اهداف وفعالیتهای برنامه کنترل عفونت ،شناسائی موارد مستعد عفونت واقدام برای پیشگیری وکنترل آن تهیه گزارش از بازدیدها وارائه به مافوق، تهیه وتنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود کنترل عفونت وعملکرد واحدهای ذیربط،تهیه وتنظیم ابزارمناسب جهت ارزیابی ،ثبت وگزارش کلیه فعالیت های مربوطه وارائه نتایج حاصله به مدیرخدمات پرستاری،گزارش پیشرفت برنامه به کمیته مرکزی کنترل عفونت،
 • به کارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری وکنترل عفونت بیمارستانی ،تهیه وتدوین دستورالعمل های کنترل عفونت دربخش های ویژه و سایرقسمت های آسیب پذیر براساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت،تعیین اهداف وفعالیتهای برنامه کنترل عفونت
 • همکاری در توسعه و اجرای برنامه‌های آموزشی برای کادر پرستاری، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی،همکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص، تحقیق، کنترل وارزیابی وبروز عفونت درهمه گیریهای بیمارستانی
 • شرکت در کلیه جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات وگزارشات ودریافت دستورالعمل های اجرائی،نیازسنجی آموزشی کارکنان بیمارستان درخصوص عفونت های بیمارستانی وپیگیری اثربخشی آموزشی،شرکت درجلسات ودوره های آموزشی که دررابطه با کنترل عفونت برای کادرپرستاری با سایرگروهها برگزارمی شود. تشکیل پرونده بهداشتی وتنظیم برنامه معاینات دوره ای وواکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارش ازموارد مثبت
 • ارزیابی وسائل وتجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک وارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان ، نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها وتجهیزات ،کنترل ونظارت بروجود امکانات وتکنولوژی آموزشی
 • قرار گرفتن در معرض آلودگی و عفونت همکاران، بیماران و همراهان آنان
 • اتخاذ تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت ایجاد تقویت انگیزش در کارکنان جهت دریافت وارائه آموزش مؤثربه مددجویان ،ارائه تازه هاونتایج تحقیقات جدید(به شکل کنفرانس، پمفلت، جزوه و ....) ایجاد زمینه‌های تشویقی جهت مشارکت فعال پرسنل در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی مربوطه
 • ضرورت حضوردر محل کار و سمینارها و همایش ها خارج از وقت اداری و ایام تعطیل، همکاری و مشارکت درانجام طرح های پژوهشی، شرکت فعال در سمینارها، کنگره ها جهت ارائه روشهای اثربخش و مؤثرتر جهت پیشگیری از عفونت

شرح مسئولیتهاو شرایط احراز

 1. کنترل و نظارت بر عملکرد پرسنل خدمات و کمک بهیاران بر اساس چک لیست های بهداشتی تعاملی با بهداشت محیط
 2. شرکت و حضور فعال در کمیته کنترل عفونت به عنوان دبیر کمیته
 3. تعیین و ارائه حداقل ۲ کنفرانس در سال در ارتباط با احتیاطات عمومی،شستن دست، تزریقات ایمن و مراقبتهای مدیریت شده
 4. حسابرسی  و نظارت برچک لیست های کنترل عفونت و دستورالعملهای کنترل عفونت(احتیاطات عمومی،شستن دست، تزریقات ایمن و مراقبتهای مدیریت شده)
 5. ریشه یابی و برنامه ریزی اصلاحی ممیزی ها
 6. پیگیری و ثبت عفونتهای بیمارستانی
 7. همکاری در شناسایی خطرات و ریسکها
 8. تهیه و تدوین روش ها و دستورالعملهای ایمنی و بهداشتی
 9. شرکت در کنفرانسهای برون و داخل سازمانی
 10. هماهنگی با رابطین کنترل عفونت بخشها در ارتباط با آموزشهای مورد نیاز
 11. نیاز سنجی آموزشی
 12. تعیین اهداف و برنامه عملیاتی در این واحد
 13. نظارت بر رقت و نحوه استفاده از محلولهای ضد عفونی کننده تعاملی با بهداشت محیط
 14. کنترل و نظارت بر دستورالعملهای کنترل عفونت
 15. تعیین و نظارت بر کشتهای ادواری و پیگیری نتایج

دفعات مشاهده: 1279 بار   |   دفعات چاپ: 153 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر